Vad kan jag slänga i toaletten?

I Media har den senaste tiden uppmärksammats att det under Coronaåret spolats ner både ansiktsmasker och plasthandskar i avloppen!!!

                    Vad kan jag slänga i toaletten?

I toaletten skall endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. En bra idé är att ha en sophink på toaletten till annat. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Torka av matfettet från stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfalls påsen. Du har väl läst om fettproppen i London?


Vi öppnar vattnet den 1 april och avloppet är vår gemensamma tillgång. Skulle ett haveri inträffa, kommer vi att behöva stänga av vattentillförseln på hela området tills det går att laga/byta havererade pumpar. Det kan ta upp till en vecka beroende på reservdelstillgång och belastning på våra entreprenörer. Ett haveri innebär därutöver onödiga kostnader och olägenheter för alla kolonister på vårt område. Blir det stopp får vi hämta vatten vid pumphuset-festplatsen. För att undvika driftsstopp måste ALLA hjälpas åt och använda vårt avlopp till vad det är avsett till. Med hopp om en glädjefylld säsong önskar styrelserna på Elinelund och Mossängen er välkomna tillbaka till vårt sommarnöje.
 
https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.

Information inför våröppningen!

    

Årsmöte

Röstning i årsmötet pågår och avslutas den 25 mar kl. 24.00. Vill Du vara med – lämna in din röst snarast!

Vårfaktura

Fakturan förfaller 2021-03-30. Betala i tid annars riskerar Du en dyrbar vattenavstängning.

Vattenöppning

Årets vattenöppning sker den 1 april kl. 10. Med tanke på de köldknäppar som varit, är det bra om Du kan öppna Ditt vatten denna dag då vi har stödresurser på plats.

Parkering

På långfredags fm. 2 april lämnas P-bevisen ut i resp. postlåda. Den som önskar flera p-bevis ( 50 kr) eller diskutera kö-problem – kontakta Hans Nilsson (073-3483252 eller hans.nilssonma7@gmail.com). Regler för parkering finns uppdaterade på hemsidan och anslagstavlor.

OBS ! Parkering är endast tillåten på markerade platser vid Elinelundsvägen och bakom ladan.

Farthinder

Farthinder har/kommer att installeras på Elinelundsvägen och Linneuspromenaden. Syftet med detta är att vi, genom detta, hoppas sänka hastigheten på alla fordon så att vi slipper framtida olyckor.

Kansliöppet

P.g.a. pågående pandemi kommer kansliet att vara stängt t.v. Har Du frågor eller behöver hjälp är Du välkommen att kontakta ordförande Lars Elmgren 073- 8207796 alt lars.elmgren@telia.com .

Grindar

Grindöppet långfredag – annandagpåsk kl. 9 -18, därefter ny kod.

Välkommen till vattenöppningen och den kommande säsongen!!

Styrelsen/Lars Elmgren

Bestämmelser för Parkering inom Elinelunds Koloniområde.

Alla markerade parkeringar inom ELMO-s område är förhyrda för kolonister året om. Parkering på ej markerad plats är ej tillåten.

Tiden 15 april till 15 september kan kolonist få tillgång till förhyrd plats genom tillstånd från resp. förening och betala 300 kr per säsong. All annan tid är det tillåtet för kolonist att parkera på markerad plats. Extra p-bevis kan köpas för 50 kr.

Utlämnat parkeringsbevis gäller hela året och ska finns synligt i framrutan.

Tiden 16 september till 14 april är det tillåtet för kolonist att fritt nyttja markerade platser runt Ladan samt innanför bommarna (vintergrindnyckel krävs) förutsatt att giltigt parkeringsbevis finns.

Har någon parkerat på Din anvisade betalda plats kan Du kontakta P-Malmö (info på baksidan av P-bevis). Dock kan P-Malmö alltid anlitas för felparkering på ej markerad plats.

P-platserna vid Elinelunds Föreningshus är reserverade för gäster till Elinelunds Föreningshus. Överträdelse kommer att beivras. Särskilt P-bevis krävs.

Det är förbjuden parkering längs trädallén på Elinelundsvägen.

Ej behöriga fordon (inkl. avställda fordon och fordon utan giltigt P-bevis) kommer att anmälas till P-Malmö för borttransport.

Köhantering
Då man köper koloni hamnar man sist i kön dvs vid Ladan. Man kan genom anmälan till styrelsen stå på kö till plats närmare stugan. Kriterium för upp-flyttning i kötid är köpedatum.

Malmö 2021-03 20

Styrelsen/Lars Elmgren

Ordförande

VÄLKOMMEN TILL KOLONISÄSONGEN 2021

Här vill vi i styrelsen dela VIKTIG och matnyttig information till er.   

Först den viktiga infon: Den gäller DIN vattenledning! Februari månad bjöd på vackra, kalla vinterdagar. Det kan innebära att vattenledningen eller anordningar på den tagit skada och frusit sönder. För att undvika otrevliga vattenskador och onödiga kostnader är det av vikt att du är på plats när vattnet släpps på den 1 april!!

Om du har frågor eller funderingar kring detta– tveka inte att   kontakta någon av oss i styrelsen. Namn, mailadress och telefonnummer finns på hemsida och anslagstavlor.

Så till en NYHET inför 2021. – Vi kommer att lansera en Facebooksida för att styrelsen snabbt ska kunna nå ut till er kolonister med information av olika slag. Sidan är under uppbyggnad och mer info kommer framöver.

Vi vill PÅMINNA dig – om du inte har ritningar över din VA-installation, så kontakta styrelsen. Har en ritning lämnats till styrelsen i samband med installation, kan du få en kopia på den. Finns det ingen ritning, måste Du rita in ledningarnas läge på ett underlag. Underlaget kan du också få genom att kontakta styrelsen.

Till slut; Uppdatera dig inför årets säsong på Elinelunds Sommarstads hemsida. Det är HÄR du hittar information om det mesta du behöver veta inför kolonisäsongen. Saknar du något? Kontakta styrelsen, så åtgärdar vi.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Vårårsmöte  
Den 25 mars kl. 19 skulle det ha varit vårårsmöte i vår förening men detta är inställt och ersätts av poströstning utan närvaro enl. tillfällig lag 20-05-18 – giltig till 21-12-31.  Handlingar skickas sedvanligt ut i början på mars tillsammans med ett röstningsformulär (en röst per stuga). Formuläret ska vara föreningen tillhanda, undertecknat för att vara giltigt, senast torsdag 20-03-25. Skriftlig begäran om upplysningar kan göras 10 dagar innan insändningsdatum och svar lämnas 5 dagar före inlämningsdatum och publiceras på hemsidan.

Wifi
Intresserad – dags att beställa för leverans innan Påsk.

 Vattenöppning
Årets vattenöppning äger rum på skärtorsdagen den 1 april med start kl 10.00. Med tanke på den kalla vinter vi haft är det bra om man kan närvara. Glöm inte att stänga alla kranar! 3 personer från Föreningen kommer att vara närvarande och hjälpa till vid problem: Lars Elmgren, Anders Prahl och Hans Nilsson.

 Styrelsen

Vårfaktura 2021

Tiden går fort och våren närmar sig.
Vårfakturan skickas den 28 februari med betalningsdag 29 mars.
Den skickas med mail alt. brev via Fortnox och betalas till Fortnox bankgiro och OCR-nummer.  
Sena betalare kan fr o m denna fakturering riskera att få vattnet avstängt.
Kostnaden för öppning av vattnet är samma avgift som VA-Syd tar ut – 2900 kr.  

Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE 2021

Tid: Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 19.00 digitalt (information kommer)

Plats: Hyllie Park – mötesplatsen

Agenda

§  1 Mötets öppnande.

§  2 Fastställande av dagordning

§  3 Fastställa röstlängd

§  4 Val av ordförande att leda mötet

§  5 Val av protokollförare

§  6 Val av 2 justerare tillika rösträknare

§  7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§  8 Verksamhetsberättelse, RR och BR

§  9 Fastställa RR

§ 10 Fastställa BR

§ 11 Revisionsberättelse

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Beslut om årets resultat enl. fastställd BR

§ 14 Tillsättning av ordförande fram t.o.m. höstmötet

§ 15 Inlämnade motioner

§ 16 Mötets avslutning

Övriga frågor

Välkommen!   Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 28 februari  2021 antingen via epost till lars.elmgren@telia.com eller i Föreningens postlåda.