Grindöppet

Vi kommer att ha grindöppet under helgerna i oktober månad.

Vi har öppet mellan 09:00-16:00 följande helger:

13-14/10
20-21/10
27-28/10

När vi har grindöppet finns det alltid en skylt uppe där det står vilken tid vi stänger grindarna.

Inkörsel övriga tider
Lånar du nycklar och kör in övrig tid. Tänk på att alltid låsa direkt efter dig, detta för att inte riskera att någon annan kör in och blir fast.

Höstens årsmöte 2018

elinelundssommarstad.jpg

Höstens årsmöte 2018-10-18 kl. 19 på Folkets Hus Limhamn

Välkommen till höstens årsmöte enl. bilagda agenda, som enl. de nya stadgarna, innehåller budget 2019, ordningsföreskrifter samt nyval av ledamöter till styrelsen inför 2019.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 september! Vi är som sedvanligt på Folkets hus i Limhamn och bjuder på ”fika” före mötet!

Personlig kallelse med agenda och beslutade bilagor sänds ut till alla, i brev, i slutet av september.

Vi har i år ingen valberedning utan detta uppdrogs till styrelsen, som hanterar detta 2018 -men med tanke på framtiden, demokrati och föreningens framgång känner vi i styrelsen att det är viktigt att vi får en valberedning inför framtiden för att säkra föreningens framtid.

Valberedningen skall vara ”kittet” mellan er som delägare av föreningen och oss som operativ styrelse. Valberedningens ansvar är att säkerställa att vi framgent har en kompetent och fungerande ledning och detta sker genom ett fortlöpande samspel med sittande styrelse. Utan valberedning blir det svårt att bilda framtida styrelser!

Ett scenarium som är viktigt i detta sammanhang är vad som händer om årsmötet inte kan tillsätta en styrelse. Då övertar kommunen ansvaret för föreningen och tillsätter en interimsstyrelse i avvaktan på lösning.

Vill Du – eller känner Du någon som idag eller i framtiden, passar till detta uppdrag eller något annat uppdrag inom styrelsen är Du välkommen att lämna en anmälan till antingen vår maillåda elinelund@telia.com eller kontakta ordförande Hans Nilsson 073-3483252.

Glöm inte att lämna in Dina motioner senast 17 september!!

Vi ses på årsmötet !!!///Styrelsen

___________________________________________________________________________________________

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE HÖST 2018

Tid: Torsdagen den 18 oktober 2018 kl 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Limhamns Folkets Hus

Agenda

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Fastställa röstlängd

§ 4 Val av ordförande att leda mötet

§ 5 Val av protokollförare

§ 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare

§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 8 Information om utfall/prognos 2018

§ 9 Fastställa aktiviteter/budget 2019

§ 10 Fastställa arvoden till förtroendevalda

§ 11 Fastställa ordningsföreskrifter

§ 12 Beslut om ändade/nya avgifter

§ 13 Val av kassör på 2 år

§ 14 Val av 2 ledamöter om 2 år

§ 15 Val av 2 suppleanter – 1 år

§ 16 Val av 1 revisor på 2 år och 2 suppleanter på 1 år

§ 18 Val av valberedning – 3 ledamöter varav en ordförande -förslag på mötet

§ 20 Inlämnade motioner (inlämnas skriftligt senast 17 september)

§ 21 Frågor

§ 22 Mötets avslutning

Välkommen!!!

Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 17 september 2018 antingen via e-post: elinelund@telia.com eller i Föreningens postlåda

Fakturering hösten 2018

elinelund

Rättelse – alla fakturor har gått ut via brev denna gång.

FAKTURERING HÖSTEN 2018

Under nästa vecka sänds fakturan för hösten ut – som vanligt via Nox Finans – med epost till alla med epostadress och till övriga med brev. Det innebär att betalning ska ske till Nox Finans bankgiro med deras OCR-nummer.

Höstens faktura innehåller ingen parkeringsavgift men istället en av kommunen vidareförd markskatt för våra tomter.

Betala i tid – så underlättas vårt vidare arbete!!

Hälsningar

Lars Elmgren
Vice ordförande och ekonomiansvarig
0738207796

 

 

Det skärpta eldningsförbudet lättas

eldningsforbud

Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats något, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

Här kan du läsa pressmeddelandet från den 13 augusti

Källa: Länsstyrelsen Skåne