ÅRSMÖTE 2020

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE 2020

Tid: Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Hyllie Park – Mötesplatsen (Elinelundsvägen 55 D)

Agenda

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Fastställa röstlängd
 • 4 Val av ordförande att leda mötet
 • 5 Val av protokollförare
 • 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 8 Verksamhetsberättelse, RR och BR
 • 9 Fastställa RR
 • 10 Fastställa BR
 • 11 Revisionsberättelse
 • 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13 Beslut om året resultat enl. fastställd BR
 • 14 Fastställa ordningsföreskrifter
 • 15 Inlämnade motioner
 • 16 Mötets avslutning

Övriga frågor 

Välkommen !!!   Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 26 februari antingen via epost till lars.elmgren@telia.com eller i Föreningens postlåda.

Systerbrunnsvägens ombyggnad 23/1 – tills vidare

Systerbrunnsvägens ombyggnad 23 januari – tills vidare 

I samband med ombyggnad av Systerbrunnsvägen (vägen avstängd) kommer det inte att vara möjlig att köra in via grinden vid föreningshuset.

Under byggtiden gäller följande:

Kolonist får köra in via vintergrindarna på Elinelundsvägen sen svänga ner till lekplatsen vid Forsythialunden. Grinden in till gången kommer att vara olåst under byggtiden.

Det krävs således att kolonist som ska in på området har nyckel till vintergrindar på Elinelundsvägen.

Hans Nilsson

Ordf.

 

Ändrad rutin vid uthyrning av föreningshuset

Ändrad rutin vid uthyrning av Elinelund Sommarstads Föreningshus.

Ansvarig för den praktiska uthyrningen av vårt Föreningshus, bokning av tid, betalning och uthyrning är fr o m 2020-01-20 Britt-Marie Husberg

Mobil: 070-943 3163

Mail: bmhusberg@gmail.com

Ansvarig inom styrelsen för uthyrningsverksamheten av Föreningshuset är

Lars Elmgren – lars.elmgren@telia.com – 0738207796.

Välkommen att hyra vårt Föreningshus!!!

Elinelund Sommarstads Koloniförening/Lars

Bygglov

INFORMATION FRÅN STRYRELSEN ELINELUND SOMMARSTAD KOLONIFÖRENING

Vill med dessa rader förklara vad som är på gång i kolonivärlden/ Malmö Stad.

Malmö Stad har beslutat att i enlighet med gällande lagstiftning återföra beslutsrätten avseende bygglov m.m. till Stadsbyggnadskontoret från 1/1 2020.

Samtliga koloniföreningar har under slutet av november/början december kallats till möte med Malmö Stad. Representanter från Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret meddelar och förklarar då beslutet.

Det innebär att det blir formella bygglov (liksom för all annan byggnation i kommunen) från 1 januari 2020 med fastställda avgifter beroende på omfattningen av renovering/ tillbyggnad/ mm.

Att Stadsbyggnadskontoret övertar ansvaret betyder också att de som myndighet har rätt att utförda sanktionsavgifter (vite).

Styrelsen spekulerar inte i varför detta beslutet genomförs, d.v.s. att fastighetskontoret fråntas sina tidigare uppgifter/befogenheter vid bygganmälan kolonier.

Mer information kommer att ske fortlöpande vartefter vi får information. Dessutom kommer mer information/rutiner vid bygglov på föreningens vårmötet i mars 2020.

 

Hans Nilsson

ordförande

 

 

Vattenavstängning 31/0

vattenkran

Torsdagen den 31/10 kl 10:00 stängs vattnet för denna säsong.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensystemet för att minska risken för frostskador under vintern.
Gör detta genom att öppna alla ventiler/kranar, tappa, blås med tryckluft/fotpump va-ledningar inom tomtmark.

Var dock observant när du vi öppnar i vår igen och gå igenom ledningar mm och ha ventiler/kranar stängda då för att inte riskera översvämningar vid söndriga ledningar.

Det är totalt förbjudet att inkoppla eget vatten från plast-tank-fat, brunn mm. Detta då otjänligt vatten riskerar att tillföras föreningens vattenledningar. Varning för Coliformebakterier.

Även matavfallskärl- restavfall Mollok stängs.

Grinden längs Elinelundsvägen stängs, vintergrindnyckel till den kan kvitteras ut mot avgift. Övriga lån av nycklar/kod är enligt tidigare anvisningar.

Tillsammans hjälps vi åt med grannsamverkan. Vi har våra vaktstyrkor som går runt i området men var även observant själv vem som rör sig på gångar och tomtmark.

Boende ej tillåtet 1 november t.o.m. 31 mars.

Med vänlig hälsning Styrelsen

 

Årsmöte höst 2019

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE HÖST 2019

Tid: Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Hyllie Park – Mötesplatsen (Elinelundsvägen 55 D) OBS! ny lokal

Agenda

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Fastställa röstlängd
 • 4 Val av ordförande att leda mötet
 • 5 Val av protokollförare
 • 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 8 Information om utfall/prognos 2019
 • 9 Fastställa aktiviteter/budget 2020
 • 10 Fastställa arvoden till förtroendevalda
 • 11 Fastställa ordningsföreskrifter
 • 12 Beslut om ändade/nya avgifter
 • 13 Val av styrelseordförande på 2 år
 • 14 Val av styrelseledamöter på 2 år
 • 15 Val av 2 styrelsesuppleanter – 1 år
 • 16 Val av revisorer en på 2 år och en på ett år samt 2 suppleanter på 1 år
 • 17 Val av valberedning på 1 år – 3 ledamöter varav en ordförande
 • 18 Inlämnade motioner (se nedan)
 • 19 Mötets avslutning

Övriga frågor

Välkommen!!!

Styrelsen 

OBS!!
Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 21 september 2019 antingen via e-post: elinelund@telia.com eller i Föreningens postlåda.

Viktig information till Dig – kolonist på Elinelunds Sommarstad!!!

 Viktig information till Dig – kolonist på Elinelunds Sommarstad!!!

Vet Du, att Du är delägare i Föreningen Elinelunds Sommarstad och därigenom har möjlighet att påverka !

Vet Du, att styrelsen inkl. revisorer och valberedning – sammantaget 14 personer ska, enl. Föreningens stadgar utses av höstårsmötet, inom ramen för föreningens medlemmar.

Vad händer om årsmötet inte lyckas utse en komplett styrelse? Arrendeägaren utser en interimsstyrelse med uppgift att få fram en styrelse för Föreningen. Lyckas inte det kan det i värsta fall leda till en avveckling av Föreningen och stugområdet.

Vill Du uppleva detta?

Föreningen har en omsättning på knappt 2,5 Mkr och 273 kolonier som vår styrelse ska förvalta på bästa sätt!

Styrelsen och valberedningen vill komma i kontakt med Dig, ansvarsfulla medlem och kolonist, som kan tänka Dig att ställa upp ideellt för Föreningen antingen i eller utanför styrelsen med olika typer av administration (ekonomi, redovisning, revision, IT, Juridik, valberedningsarbete) eller delta i våra gemensamma övriga arbetsuppgifter som måla, snickra, klippa gräs, luka eller delta i Midsommar/Kulturaktiviteterna. Alla bidrag är välkomna, i stort som i smått!!

Har Du något av ovanstående kompetenser i Ditt bagage och vill engagera Dig i eller utanför styrelsen så hör av Dig till Lars Elmgren 0738207796/lars.elmgren@telia.com – gärna före 15 september 2019.

Styrelsen och valberedningen för Elinelunds Sommarstad 2019-08-22

Hans Nilsson  Lars Elmgren                    Gunilla Nordström              B-M Husberg

Ordförande   Vice ordförande                 Ordf valberedningen          Valberedningen

Höstfaktura 2019

I månadsskiftet aug/sep skickas (via Nox-Finans email resp. brev) fakturan ut. Den ska vara betald 2019-09-30. Den som inte fått faktura senast 15 september – kontakta Lars Elmgren (073-8207796 alt lars.elmgren@telia.com) för kopia. För försenad betalning debiteras avgift.

OBS !! Denna gång betalas fakturan direkt till Elinelund på Bg 219-7101, glöm inte OCR-nr.

Höstens faktura innehåller kostnad för markskatt som är baserad på taxeringsvärde och tomtareal (framgår av arrendeavtal). Se tabell nedan (fastställd av Fastighetskontoret):

Tomtarel                            Skatt/avgift

200-300                              578

301-400                              615

401-500                              653

501-600                              690

601-750                              713 

2019-08-25

Hälsningar ///Lars