Viktigt om trädgårdsavfall

Första tömning av trädgårdstunnor är vecka 9.

Det är nu slut med att ställa trädgårdstunnor på våra” torg” längs Linneuspromenaden. Skälet är borttagande av tung trafik på Linneuspromenaden som inte är byggd för lastbilstrafik, stora skador har uppstått av trafiken.

Tunnor skall i fortsättningen ställas ut längs den asfalterade Elinelundsvägen på de ställen som sedan länge använts.

Även den tidigare hämtningen där Elinelund övergår i Mossängen vid Elinelundsvägen grusade förlängning avslutas. (Gröna träförrådet). Dessa tunnor skall nu placeras vid sedan tidigare befintlig plats bredvid trädgårdsaffären.

Ett nytt hämtställe blir mitt emot Bellislunden 11-12 på grustrottoaren.

Hälsningar

Hans Nilsson

ÅRSMÖTE 2020

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE 2020

Tid: Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Hyllie Park – Mötesplatsen (Elinelundsvägen 55 D)

Agenda

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Fastställa röstlängd
 • 4 Val av ordförande att leda mötet
 • 5 Val av protokollförare
 • 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 8 Verksamhetsberättelse, RR och BR
 • 9 Fastställa RR
 • 10 Fastställa BR
 • 11 Revisionsberättelse
 • 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13 Beslut om året resultat enl. fastställd BR
 • 14 Fastställa ordningsföreskrifter
 • 15 Inlämnade motioner
 • 16 Mötets avslutning

Övriga frågor 

Välkommen !!!   Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 26 februari antingen via epost till lars.elmgren@telia.com eller i Föreningens postlåda.

Systerbrunnsvägens ombyggnad 23/1 – tills vidare

Systerbrunnsvägens ombyggnad 23 januari – tills vidare 

I samband med ombyggnad av Systerbrunnsvägen (vägen avstängd) kommer det inte att vara möjlig att köra in via grinden vid föreningshuset.

Under byggtiden gäller följande:

Kolonist får köra in via vintergrindarna på Elinelundsvägen sen svänga ner till lekplatsen vid Forsythialunden. Grinden in till gången kommer att vara olåst under byggtiden.

Det krävs således att kolonist som ska in på området har nyckel till vintergrindar på Elinelundsvägen.

Hans Nilsson

Ordf.

 

Ändrad rutin vid uthyrning av föreningshuset

Ändrad rutin vid uthyrning av Elinelund Sommarstads Föreningshus.

Ansvarig för den praktiska uthyrningen av vårt Föreningshus, bokning av tid, betalning och uthyrning är fr o m 2020-01-20 Britt-Marie Husberg

Mobil: 070-943 3163

Mail: bmhusberg@gmail.com

Ansvarig inom styrelsen för uthyrningsverksamheten av Föreningshuset är

Lars Elmgren – lars.elmgren@telia.com – 0738207796.

Välkommen att hyra vårt Föreningshus!!!

Elinelund Sommarstads Koloniförening/Lars

Bygglov

INFORMATION FRÅN STRYRELSEN ELINELUND SOMMARSTAD KOLONIFÖRENING

Vill med dessa rader förklara vad som är på gång i kolonivärlden/ Malmö Stad.

Malmö Stad har beslutat att i enlighet med gällande lagstiftning återföra beslutsrätten avseende bygglov m.m. till Stadsbyggnadskontoret från 1/1 2020.

Samtliga koloniföreningar har under slutet av november/början december kallats till möte med Malmö Stad. Representanter från Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret meddelar och förklarar då beslutet.

Det innebär att det blir formella bygglov (liksom för all annan byggnation i kommunen) från 1 januari 2020 med fastställda avgifter beroende på omfattningen av renovering/ tillbyggnad/ mm.

Att Stadsbyggnadskontoret övertar ansvaret betyder också att de som myndighet har rätt att utförda sanktionsavgifter (vite).

Styrelsen spekulerar inte i varför detta beslutet genomförs, d.v.s. att fastighetskontoret fråntas sina tidigare uppgifter/befogenheter vid bygganmälan kolonier.

Mer information kommer att ske fortlöpande vartefter vi får information. Dessutom kommer mer information/rutiner vid bygglov på föreningens vårmötet i mars 2020.

 

Hans Nilsson

ordförande

 

 

Vattenavstängning 31/0

vattenkran

Torsdagen den 31/10 kl 10:00 stängs vattnet för denna säsong.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensystemet för att minska risken för frostskador under vintern.
Gör detta genom att öppna alla ventiler/kranar, tappa, blås med tryckluft/fotpump va-ledningar inom tomtmark.

Var dock observant när du vi öppnar i vår igen och gå igenom ledningar mm och ha ventiler/kranar stängda då för att inte riskera översvämningar vid söndriga ledningar.

Det är totalt förbjudet att inkoppla eget vatten från plast-tank-fat, brunn mm. Detta då otjänligt vatten riskerar att tillföras föreningens vattenledningar. Varning för Coliformebakterier.

Även matavfallskärl- restavfall Mollok stängs.

Grinden längs Elinelundsvägen stängs, vintergrindnyckel till den kan kvitteras ut mot avgift. Övriga lån av nycklar/kod är enligt tidigare anvisningar.

Tillsammans hjälps vi åt med grannsamverkan. Vi har våra vaktstyrkor som går runt i området men var även observant själv vem som rör sig på gångar och tomtmark.

Boende ej tillåtet 1 november t.o.m. 31 mars.

Med vänlig hälsning Styrelsen