Ska du bygga?

Byggnadsregler

Innan om- eller tillbyggnad ska byggnadslov sökas hos föreningen. Vid ombeklädnad av byggnad behövs ej ritning. För badpooler på upp till 3000 liter behövs inget byggnadslov, för större pooler krävs bygglov. Partytält får max uppföras 2 veckor i streck, annars räknas dessa som permanent byggnad och kräver tillstånd. Ritning över tomter och byggnader samt blankett för ansökan finns på expeditionen.

Bygglovsfrågor hanteras av:

Peter Hultberg Kruuse, telefon: 0733-15 27 00, e-mail: ph.hultberg@gmail.com

Rutiner och tågordning för bygglovsansökan:

Blanketter för ansökan finns att tanka ner här på hemsidan under fliken:

Arkiv/Blankett för bygglovsansökan. Du kan också hämta blanketten i Föreningshuset. Blanketten ska fyllas i fullständigt och lämnas till Föreningen. Tänk på att vid de tillfällen grannar ska ge sitt medgivande ska också deras underskrift och telefonnummer samt datum finnas med på ansökan. Föreningen bedömer om ansökan ska skickas till Fastighetskontoret för godkännande och ombesörjer också att ansökan kommer FK tillhanda. Inga ansökningar beviljas om inte föreningens underskrift finns med.

Här kan du läsa om aktuella byggregler som gäller för koloniområde i Malmö.

Se också:

Bo Bygga Miljö/Malmö Stad

http://malmo.se/Bo-bygga–miljo/Bygga-nytt—bygga-till/Bygglov-marklov–rivningslov/Kolonistugor.html