Vattenavstängning 31/0

vattenkran

Torsdagen den 31/10 kl 10:00 stängs vattnet för denna säsong.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensystemet för att minska risken för frostskador under vintern.
Gör detta genom att öppna alla ventiler/kranar, tappa, blås med tryckluft/fotpump va-ledningar inom tomtmark.

Var dock observant när du vi öppnar i vår igen och gå igenom ledningar mm och ha ventiler/kranar stängda då för att inte riskera översvämningar vid söndriga ledningar.

Det är totalt förbjudet att inkoppla eget vatten från plast-tank-fat, brunn mm. Detta då otjänligt vatten riskerar att tillföras föreningens vattenledningar. Varning för Coliformebakterier.

Även matavfallskärl- restavfall Mollok stängs.

Grinden längs Elinelundsvägen stängs, vintergrindnyckel till den kan kvitteras ut mot avgift. Övriga lån av nycklar/kod är enligt tidigare anvisningar.

Tillsammans hjälps vi åt med grannsamverkan. Vi har våra vaktstyrkor som går runt i området men var även observant själv vem som rör sig på gångar och tomtmark.

Boende ej tillåtet 1 november t.o.m. 31 mars.

Med vänlig hälsning Styrelsen

 

Årsmöte höst 2019

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE HÖST 2019

Tid: Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Hyllie Park – Mötesplatsen (Elinelundsvägen 55 D) OBS! ny lokal

Agenda

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Fastställa röstlängd
 • 4 Val av ordförande att leda mötet
 • 5 Val av protokollförare
 • 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 8 Information om utfall/prognos 2019
 • 9 Fastställa aktiviteter/budget 2020
 • 10 Fastställa arvoden till förtroendevalda
 • 11 Fastställa ordningsföreskrifter
 • 12 Beslut om ändade/nya avgifter
 • 13 Val av styrelseordförande på 2 år
 • 14 Val av styrelseledamöter på 2 år
 • 15 Val av 2 styrelsesuppleanter – 1 år
 • 16 Val av revisorer en på 2 år och en på ett år samt 2 suppleanter på 1 år
 • 17 Val av valberedning på 1 år – 3 ledamöter varav en ordförande
 • 18 Inlämnade motioner (se nedan)
 • 19 Mötets avslutning

Övriga frågor

Välkommen!!!

Styrelsen 

OBS!!
Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 21 september 2019 antingen via e-post: elinelund@telia.com eller i Föreningens postlåda.

Viktig information till Dig – kolonist på Elinelunds Sommarstad!!!

 Viktig information till Dig – kolonist på Elinelunds Sommarstad!!!

Vet Du, att Du är delägare i Föreningen Elinelunds Sommarstad och därigenom har möjlighet att påverka !

Vet Du, att styrelsen inkl. revisorer och valberedning – sammantaget 14 personer ska, enl. Föreningens stadgar utses av höstårsmötet, inom ramen för föreningens medlemmar.

Vad händer om årsmötet inte lyckas utse en komplett styrelse? Arrendeägaren utser en interimsstyrelse med uppgift att få fram en styrelse för Föreningen. Lyckas inte det kan det i värsta fall leda till en avveckling av Föreningen och stugområdet.

Vill Du uppleva detta?

Föreningen har en omsättning på knappt 2,5 Mkr och 273 kolonier som vår styrelse ska förvalta på bästa sätt!

Styrelsen och valberedningen vill komma i kontakt med Dig, ansvarsfulla medlem och kolonist, som kan tänka Dig att ställa upp ideellt för Föreningen antingen i eller utanför styrelsen med olika typer av administration (ekonomi, redovisning, revision, IT, Juridik, valberedningsarbete) eller delta i våra gemensamma övriga arbetsuppgifter som måla, snickra, klippa gräs, luka eller delta i Midsommar/Kulturaktiviteterna. Alla bidrag är välkomna, i stort som i smått!!

Har Du något av ovanstående kompetenser i Ditt bagage och vill engagera Dig i eller utanför styrelsen så hör av Dig till Lars Elmgren 0738207796/lars.elmgren@telia.com – gärna före 15 september 2019.

Styrelsen och valberedningen för Elinelunds Sommarstad 2019-08-22

Hans Nilsson  Lars Elmgren                    Gunilla Nordström              B-M Husberg

Ordförande   Vice ordförande                 Ordf valberedningen          Valberedningen

Höstfaktura 2019

I månadsskiftet aug/sep skickas (via Nox-Finans email resp. brev) fakturan ut. Den ska vara betald 2019-09-30. Den som inte fått faktura senast 15 september – kontakta Lars Elmgren (073-8207796 alt lars.elmgren@telia.com) för kopia. För försenad betalning debiteras avgift.

OBS !! Denna gång betalas fakturan direkt till Elinelund på Bg 219-7101, glöm inte OCR-nr.

Höstens faktura innehåller kostnad för markskatt som är baserad på taxeringsvärde och tomtareal (framgår av arrendeavtal). Se tabell nedan (fastställd av Fastighetskontoret):

Tomtarel                            Skatt/avgift

200-300                              578

301-400                              615

401-500                              653

501-600                              690

601-750                              713 

2019-08-25

Hälsningar ///Lars

Besiktning 2019

Besiktningen 2019 är nu genomförd och alla får ett protokoll i postlådan.
Grunden för vår besiktning är dels kommunens regler (tillämpat efter vårt avtal) och våra, av årsmötet, fastställda ordningsregler. Många har varit helt felfria men en hel del har fått påpekanden av olika slag.

Vi har inte tidigare kommunicerat en tidplan då bristerna inte var kända för oss utan de gör vi nu med ”facit” i hand.

Enklare fel – postlåda på utsida av staket och ogräs i gången – åtgärdat inom en månad.
Klippning av häckar motsv. – åtgärdat inom 2 månader.
Stora jobb – höga häckar/borttagning av träd klart till vattenpåsläpp 2020.

Uppföljning kommer att ske – löpande.

Har ni frågor kring era protokoll – kontakta, för bokning av tid, antingen
Hans Nilsson via SMS 073-3483252 eller Lars Elmgren SMS 073-8207796.
Eftersom vi har upprättat Ditt protokoll är det bättre att Du vänder dig till oss betr. frågor och ev. diskussioner.

Hälsningar / Hans o Lars

Har du fallfrukt som ligger på gräsmattan?

ratta_apple

Just nu är det paradis för råttorna med massa fallfrukt som ligger på gräsmattorna. Hjälp till att minska detta genom att plocka upp fallfrukten och slänga den i den egna trädgårdstunnan.

Har du problem med råttor?
I vissa försäkringar ingår skadedjursbekämpning.  Kontakta ditt försäkringsbolag.

___________________________________________________________________________________________
Så undviker du råttor i din bostad:

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder alternativa födokällor:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
 • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder skydd/boplatser:

 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.

 

Källa; Trygg Hansa
https://hemmet.trygghansa.se/skadedjur/problem-med-rattor/sa-undviker-du-rattor-din-bostad/

Grindarna stängda lördag 3/8

grind
Grindarna stängda lördagen den 3/8,

inkörning förbjudet på området mellan kl: 10:30-15:30

Lördagen den 3/8 håller vi grindarna stängda och ingen biltrafik är tillåten inne i gångarna på Elinelund.
Detta med anledning av vårt 70-års firande.
Vi har mycket aktiviteter igång för barnen och för allas säkerhet så får bilen stanna utanför gångarna denna tid.
Tänk även på att respektera koppeltvånget för hund.

Med vänlig hälsning styrelsen

Första hjälpen kurs och kurs i hemberedskap för 72 timmar.

I samarbete med Civilförsvarsförbundet
erbjuder vi i vår två kostnadsfria kurser/föreläsningar.

Första hjälpen med HLR
Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Här lär du dig grunderna i första hjälpen och HLR.

Måndag 5 augusti kl 18:00-21:00 Elinelunds föreningshus
bandage

 Hemberedskap för minst 72-timmar
Är du förberedd om krisen kommer?

Vad gör du om det blir ett längre strömavbrott?
På denna föreläsning får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

Onsdag 7 augusti kl 18:00-20:00 Elinelunds föreningshus

Obs! Begränsat antal platser.
Vi har 45 platser till hemberedskap och 14 platser till
första hjälpen med HRL.

Anmäl dig senast den 1 augusti.

Vi bjuder på kaffe och kaka under föreläsningarna.

Anmäl dig till elinelund@telia.com eller lägg en lapp i brevlådan vid Elinelunds föreningshus. Uppge namn, antal personer, stugnummer, mejl och telefonnummer.