Stadsutveckling Elinelund etapp 2 och 3

Här kan du följa kommunens planer på stadsutveckling etapp 2 och 3.

https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsplanering-och-strategier/Stadsutvecklingsomraden/Elinelund.html

Etapp 2

Dp 5618, för del av fastigheten Limhamn 155:511

Granskning av detaljplan för fastigheten Limhamn 155:511. Under granskningstiden 15 november – 6 december 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget. Se https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-och-antagna-detaljplaner/5618.html för kommunens samrådsredogörelse på tidigare inskickat material.