Stadsutveckling Elinelund etapp 2 och 3

Styrelsen har 2021-01-31 skickat in synpunkter på förslaget till kommunen.

Malmö 2021-01-31
Svar på Dp 5618 för Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 3).

Allmänt

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad har fått tillgång till planhandlingar för DP 5621 samt fått en genomgång digitalt av planhandläggaren.

Den grundläggande stadsbyggnadsidén är att utifrån platsens karaktär och värden, skapa en robust struktur.

Planen avviker från översiktsplanen genom att ett område reserverat för fritidsområde söder om koloniområdet istället planläggs för bostadsbebyggelse. Planförslaget avviker även från planprogrammet genom att exploateringen är högre och andelen småhus är mindre.

En högre exploateringsgrad innebär att stora delar av mark som idag är genomsläpplig till viss del framöver inte kommer att vara det. En ökad grad av hårdgjorda ytor kommer att bidra till att avrinningen från ytorna blir både större och snabbare.

Vatten och mark

Eftersom topografin i exploateringsområdet både i nuläget men även framöver kommer att ligga avsevärt högre än koloniområdet, känner styrelsen en oro över att det kommer att öka översvämningsrisken i vårt område.

I dagvatten/skyfallsutredningen står att Blåsebergavägen är en höjdrygg i området. Vägen lutar från bron i söder mot norr. Avledning av dagvatten/skyfall kommer att ledas norrut mot den planerade parken i östra delen av exploateringsområdet. Där avses dagvattnet fördröjas i ett dagvattenmagasin som även ska kunna hantera skyfallsvatten. I parken planeras även ett hus i den norra delen. Husets placering kommer att komma i konflikt med dagvattenmagasinet, enligt illustrationen i ovan nämnda utredning. Parken gränsar till koloniområdets östra del där kolonistugorna ligger betydligt lägre än det planerade området.

I utredningen redogörs även för hur det är tänkt att skyfall ska hanteras. Vid extrema regn/skyfall är VA-ledningsnät och dagvattenmagasin redan fulla och kan inte ta mot mer vatten. Det innebär att resterande mängder vatten kommer rinna på ytan mot lågpunkter i omgivningen. En av lågpunkterna är dagvattenmagasinet som kommer att fyllas på och beroende av regnmängd svämma över. Vid ett s.k. 100-årsregn visas i utredningen att huset i parken kommer att ha vatten stående invid fasad samt att vatten även kommer att flöda in i koloniområdet och därmed sannolikt orsaka skador på bebyggelsen. De små stugorna i området har en grundläggning nära marken varför koloniägarna riskerar att drabbas ekonomiskt för de skador skyfallet kan orsaka.

Om planerna på exploatering i den södra delen genomförs betyder det sannolikt att översvämningsrisken höjs även för denna del. En av koloniområdets pumpstationer i söder verkar t.ex. ligga i en utpekad skyfallsled.

Skulle det ställa sig mycket vatten över pumpstationen är risken stor att det rinner ner i brunnen och orsakar dämning även i spillvattennätet.

I utredningen finns förslag på att bygga en cykelväg som i så fall kommer att skydda koloniområdet. Det är styrelsens uppfattning att någon form av åtgärd måste utföras för att inte förvärra riskerna för skador i vårt område.

Planerad bebyggelse

Vad gäller den planerade bebyggelsen tycker vi att friliggande villor i två plan och radhus i väster passar bra in i mötet med koloniområdets miljö. Den befintliga Pilevallen ska vara kvar och är en bra inramning till koloniområdet, en förhoppning finns att den kan kompletteras med nya träd, idag är den ganska gles, nästan obefintlig på sina ställen.

På sid 17 i planen står ” Stråket mellan kolonierna och villorna planläggs som park eftersom utformningen är viktig för att integrera områdena med varandra. Parken möjliggör för framtida öppningar till området”. Betänkas bör att koloniområdet under hälften av året är både avfolkat och mörkt. Att öppna upp området innebär att risken för skadegörelse och otrygghet ökar markant. Däremot finns det tillgång till koloniområdet under de tider på året när det är befolkat och föreningarna välkomnar besökare till våra årliga aktiviteter som t.ex. loppis, midsommardans och kulturkvällar.

På senare tid har det diskuterats att det finns allt mindre plats för våra pollinerande insekter. Koloniområden bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras och miljön med blommor, fruktträd och bärbuskar är en miljö där insekterna etableras och trivs.

Analysen kring kalkbrottet uppskattar vi speciellt då detta för oss kolonister är en del av fin rekreationsmiljö.

Slutligen vill styrelsens föra fram att det är vår uppfattning att före planen kan godkännas, behöver det utredas att skaderisken för den befintliga bebyggelsen i koloniområdet inte ökas. I samband med ny exploatering finns alla möjligheter att skapa bättre förutsättningar för anpassning av områden att bättre kunna hantera effekter av rådande klimatförändringar och planera för ett miljömässigt hållbart byggande.

 ______________________________________________________________________________________________________

Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Utbyggnaden av fastigheten enl. ovan görs i 3 etapper – etapp 1 som är så gott som genomförd, etapp 2 som just påbörjats och etapp 3 som är i planeringsstadiet.

Förslag till detaljplan Elinelund etapp 3 har av Malmö Stad redovisats för delar av vår styrelse. Beslut om detaljplanen tas om ca 1,5-2 år och byggstart blir om 3-4 år.

Föreningens synpunkter på förslaget kommer att lämnas in 2021-01-31.

Om Du vill titta närmare på förslaget – hittar Du länkar och information om detta på Malmö Stads hemsida (detaljplan Dp 5621).

____________________________________________________________________

Här kan du följa kommunens planer på stadsutveckling etapp 2 och 3.

https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsplanering-och-strategier/Stadsutvecklingsomraden/Elinelund.html