Årsmöte vår och höst 2020

elinelundssommarstad

Årsmöte 2020 vår och höst

Mötesplatsen Hyllie Park – torsdagen den 22 oktober 2020 kl 1900.

  • En person per stuga får närvara/delta
  • Anmälan i förväg

Obs! För att kunna planera detta krävs att vi får Din anmälan senast den 20 september, via mejl elinelund@telia.com, SMS 0738207796 eller en lapp i brevlådan vid föreningshuset.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 september.
__________________________________________________________________________

Uppdatering 18 mars, angående årsmöte 2020.
Styrelsen för Elinelund Sommarstad har med anledning av läget med Covid-19 (Corona) beslutat att ställa in årsmötet den 26 mars och skjuta det på framtiden. I nuläget har vi inget nytt datum klart utan vi kommer att följa utvecklingen av Covid-19 och hälsomyndighetens rekommendationer kring det och återkomma med ett datum längre fram när det lugnat ner sig.

Styrelsen

Elinelund Sommarstad Koloniförening

Handlingar årsmöte vår 2020

ÅRSMÖTE 2020
Tid: Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Hyllie Park – Mötesplatsen (Elinelundsvägen 55 D)
Agenda
§
1 Mötets öppnande.
§
2 Fastställande av dagordning
§
3 Fastställa röstlängd
§
4 Val av ordförande att leda mötet
§
5 Val av protokollförare
§
6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
§
7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§ 
8 Verksamhetsberättelse, RR och BR
§ 
9 Fastställa RR
§
10 Fastställa BR
§ 
11 Revisionsberättelse
§
12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§
13 Beslut om året resultat enl. fastställd BR
§
14 Fastställa ordningsföreskrifter – tekniska ändringar
§
15 Inlämnade motioner
1.
Laddning av el-hybridbilar
2. H
astighetsnedsättning på Linneuspromenaden
3.
Missvisande ordval
4.
Bordlagd motion trädhöjder/ordningsregler
§
16 Mötets avslutning
§ 
Information nya regler bygglov mm

Övriga frågor

Välkommen !!!   Styrelsen

OBS ! Vattenpåsättning onsdag 1 april kl. 10 – var gärna på plats!

           Utdelning P-bevis 4 april kl . 9-11, 14/4 kl 18-20 – F-huset!