Årsmöte vår 2021

elinelundssommarstad

Vårårsmöte
Den 25 mars kl. 19 skulle det ha varit vårårsmöte i vår förening men detta är inställt och ersätts av poströstning utan närvaro enl. tillfällig lag 20-05-18 – giltig till 21-12-31.  Handlingar skickas sedvanligt ut i början på mars tillsammans med ett röstningsformulär (en röst per stuga). Formuläret ska vara föreningen tillhanda, undertecknat för att vara giltigt, senast torsdag 20-03-25. Skriftlig begäran om upplysningar kan göras 10 dagar innan insändningsdatum och svar lämnas 5 dagar före inlämningsdatum och publiceras på hemsidan.

ÅRSMÖTE 2021

  Tid: Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 19.00 digitalt (information kommer)
Plats: Hyllie Park – mötesplatsen

Agenda

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Fastställa röstlängd
 • 4 Val av ordförande att leda mötet
 • 5 Val av protokollförare
 • 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • 8 Verksamhetsberättelse, RR och BR
 • 9 Fastställa RR
 • 10 Fastställa BR
 • 11 Revisionsberättelse
 • 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13 Beslut om årets resultat enl. fastställd BR
 • 14 Tillsättning av ordförande fram t.o.m. höstmötet
 • 15 Inlämnade motioner
 • 16 Mötets avslutning

Övriga frågor

Välkommen!   Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 28 februari  2021 antingen via epost till lars.elmgren@telia.com eller i Föreningens postlåda.