Ska du bygga och/eller renovera?

Malmö                                                                                                                     2019-12-14

INFORMATION FRÅN STRYRELSEN ELINELUND SOMMARSTAD KOLONIFÖRENING

Vill med dessa rader förklara vad som är på gång i kolonivärlden/ Malmö Stad.

Malmö Stad har beslutat att i enlighet med gällande lagstiftning återföra beslutsrätten avseende bygglov m.m. till Stadsbyggnadskontoret från 1/1 2020.

Samtliga koloniföreningar har under slutet av november/början december kallats till möte med Malmö Stad. Representanter från Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret meddelar och förklarar då beslutet.

Det innebär att det blir formella bygglov (liksom för all annan byggnation i kommunen) från 1 januari 2020 med fastställda avgifter beroende på omfattningen av renovering/ tillbyggnad/ mm.

Att Stadsbyggnadskontoret övertar ansvaret betyder också att de som myndighet har rätt att utförda sanktionsavgifter (vite).

Styrelsen spekulerar inte i varför detta beslutet genomförs, d.v.s. att fastighetskontoret fråntas sina tidigare uppgifter/befogenheter vid bygganmälan kolonier.

Mer information kommer att ske fortlöpande vartefter vi får information. Dessutom kommer mer information/rutiner vid bygglov på föreningens vårmötet i mars 2020.

 

Hans Nilsson

ordförande

 

_________________________________________________________________________________________

Byggnadsregler

Innan om- eller tillbyggnad ska byggnadslov sökas hos föreningen. Vid ombeklädnad av byggnad behövs ej ritning. För badpooler på upp till 3000 liter behövs inget byggnadslov, för större pooler krävs bygglov. Partytält får max uppföras 2 veckor i streck, annars räknas dessa som permanent byggnad och kräver tillstånd. Ritning över tomter och byggnader samt blankett för ansökan finns på expeditionen.

Bygglovsfrågor hanteras av:

Peter Hultberg Kruuse, telefon: 0733-15 27 00, e-mail: ph.hultberg@gmail.com

Rutiner och tågordning för bygglovsansökan:

Blanketter för ansökan finns att tanka ner här på hemsidan under fliken:

Blankett och information om byggansökan (uppdaterad augusti 2018)
Du kan också hämta blanketten i Föreningshuset. Blanketten ska fyllas i fullständigt och lämnas till Föreningen. Tänk på att vid de tillfällen grannar ska ge sitt medgivande ska också deras underskrift och telefonnummer samt datum finnas med på ansökan. Föreningen bedömer om ansökan ska skickas till Fastighetskontoret för godkännande och ombesörjer också att ansökan kommer FK tillhanda. Inga ansökningar beviljas om inte föreningens underskrift finns med.

Byggregler Elinelund sommarstad (uppdaterad augusti 2018)

Länkar Elinelunds sommarstad på Malmö Stads hemsida

Rotavdrag för renovering av ditt fritidshus.

Du har möjlighet att få rotavdrag för en del av arbetskostnaden vid renovering av din kolonistuga. Kom ihåg att du som köpare ansvarar för att villkoren för att få rotavdrag är uppfyllda. Du kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att dessa villkor inte är uppfyllda.

Detta behöver du tillställa skattemyndigheten för att ansöka om ROT-avdrag:

1. Intyg från föreningen att stugan är avsedd för övernattning mellan 1 april – 31 oktober.

2. Kopia av egna arrendeavtalet.

3. Kopia på köpeavtalet alternativt en kopia av försäkringsbrevet.

Här på Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om rotavdraget