Ska du bygga och/eller renovera?

Byggnadsregler

Innan om- eller tillbyggnad ska byggnadslov sökas hos föreningen. Vid ombeklädnad av byggnad behövs ej ritning. För badpooler på upp till 3000 liter behövs inget byggnadslov, för större pooler krävs bygglov. Partytält får max uppföras 2 veckor i streck, annars räknas dessa som permanent byggnad och kräver tillstånd. Ritning över tomter och byggnader samt blankett för ansökan finns på expeditionen.

Bygglovsfrågor hanteras av Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad.
För att tala med en bygglovshandläggare ringer ni till 040-34 10 00, 9.30-11.30 måndag-fredag.

På nedanstående länk hittar ni områdesbestämmelserna för Elinelund.
Elinelunds sommarstad på Malmö Stads hemsida

Koloniföreningens kontaktperson:
Peter Hultberg Kruuse, telefon: 0733-15 27 00, e-mail: ph.hultberg@gmail.com
______________________________________________________________________________________

Information om byggåtgärder på koloniområden i Malmö stad
Stadsbyggnadskontoret övertog 1 januari 2020 ansvaret för lov- och tillståndsgivning för alla byggåtgärder inom Malmö stads koloniområden.
I takt med att ansökningarna nu börjat komma in till oss har vi uppmärksammat att lov söks för åtgärder som varken är lov- eller anmälningspliktiga.
För att eventuellt kunna bespara er kolonister tid och arbete uppmanar Stadsbyggnadskontoret alla kolonister att först ta kontakt med en bygglovshandläggare innan ni lämnar in en ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kontakt: För att tala med en bygglovshandläggare ringer ni till 040-34 10 00, 9.30-11.30 måndag-fredag.

För kontakt via mail når ni oss på malmostad@malmo.se.

De bygglovshandläggare som arbetar med koloniområdena är:
Joakim Skanby
Jessica Johnsson
Pernilla Nilsson

_______________________________________________________________________________________

Rotavdrag för renovering av ditt fritidshus.

Du har möjlighet att få rotavdrag för en del av arbetskostnaden vid renovering av din kolonistuga. Kom ihåg att du som köpare ansvarar för att villkoren för att få rotavdrag är uppfyllda. Du kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att dessa villkor inte är uppfyllda.

Detta behöver du tillställa skattemyndigheten för att ansöka om ROT-avdrag:

1. Intyg från föreningen att stugan är avsedd för övernattning mellan 1 april – 31 oktober.

2. Kopia av egna arrendeavtalet.

3. Kopia på köpeavtalet alternativt en kopia av försäkringsbrevet.

Här på Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om rotavdraget

 

_______________________________________________________________________________________

Malmö                                                                                                                     2019-12-14

INFORMATION FRÅN STRYRELSEN ELINELUND SOMMARSTAD KOLONIFÖRENING

Vill med dessa rader förklara vad som är på gång i kolonivärlden/ Malmö Stad.

Malmö Stad har beslutat att i enlighet med gällande lagstiftning återföra beslutsrätten avseende bygglov m.m. till Stadsbyggnadskontoret från 1/1 2020.

Samtliga koloniföreningar har under slutet av november/början december kallats till möte med Malmö Stad. Representanter från Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret meddelar och förklarar då beslutet.

Det innebär att det blir formella bygglov (liksom för all annan byggnation i kommunen) från 1 januari 2020 med fastställda avgifter beroende på omfattningen av renovering/ tillbyggnad/ mm.

Att Stadsbyggnadskontoret övertar ansvaret betyder också att de som myndighet har rätt att utförda sanktionsavgifter (vite).

Styrelsen spekulerar inte i varför detta beslutet genomförs, d.v.s. att fastighetskontoret fråntas sina tidigare uppgifter/befogenheter vid bygganmälan kolonier.

Hans Nilsson

ordförande