Vattenavstängning

Onsdagen den 31/10 kl 10:00 stängs vattnet för denna säsong.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensystemet för att minska risken för frostskador under vintern.
Gör detta genom att öppna alla ventiler/kranar, tappa, blås med tryckluft/fotpump Va-ledningar inom tomtmark.

Var dock observant när vi öppnar upp vattnet i vår igen, gå då igenom ledningar mm och ha ventiler/kranar stängda för att inte riskera översvämningar vid söndriga ledningar.

Det är totalt förbjudet att inkoppla eget vatten från plast-tank-fat, brunn mm. Detta då otjänligt vatten riskerar att tillföras föreningens vattenledningar. Varning för koliforma bakterier.

Även matavfallskärl- restavfall Mollok stängs den 31/10.

Grinden längs Elinelundsvägen stängs, vintergrindnyckel till den kan kvitteras ut mot avgift.
Övriga lån av nycklar är enligt tidigare anvisningar.

Tillsammans hjälps vi åt med grannsamverkan.  Vi har våra vaktstyrkor som går runt i området men var även observant själv vem som rör sig på gångar och tomtmark.

Boende ej tillåtet 1 november t.o.m. 31 mars.

 

Med vänlig hälsning Styrelsen

Har du fallfrukt som ligger på gräsmattan?

ratta_apple

Just nu är det paradis för råttorna med massa fallfrukt som ligger på gräsmattorna. Hjälp till att minska detta genom att plocka upp fallfrukten och slänga den i den egna trädgårdstunnan.

Har du problem med råttor?
I vissa försäkringar ingår skadedjursbekämpning.  Kontakta ditt försäkringsbolag.

___________________________________________________________________________________________
Så undviker du råttor i din bostad:

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder alternativa födokällor:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
 • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder skydd/boplatser:

 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.

 

Källa; Trygg Hansa
https://hemmet.trygghansa.se/skadedjur/problem-med-rattor/sa-undviker-du-rattor-din-bostad/

Grindöppet

Vi kommer att ha grindöppet under helgerna i oktober månad.

Vi har öppet mellan 09:00-16:00 följande helger:

13-14/10
20-21/10
27-28/10

När vi har grindöppet finns det alltid en skylt uppe där det står vilken tid vi stänger grindarna.

Inkörsel övriga tider
Lånar du nycklar och kör in övrig tid. Tänk på att alltid låsa direkt efter dig, detta för att inte riskera att någon annan kör in och blir fast.

Höstens årsmöte 2018

elinelundssommarstad.jpg

Höstens årsmöte 2018-10-18 kl. 19 på Folkets Hus Limhamn

Välkommen till höstens årsmöte enl. bilagda agenda, som enl. de nya stadgarna, innehåller budget 2019, ordningsföreskrifter samt nyval av ledamöter till styrelsen inför 2019.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 september! Vi är som sedvanligt på Folkets hus i Limhamn och bjuder på ”fika” före mötet!

Personlig kallelse med agenda och beslutade bilagor sänds ut till alla, i brev, i slutet av september.

Vi har i år ingen valberedning utan detta uppdrogs till styrelsen, som hanterar detta 2018 -men med tanke på framtiden, demokrati och föreningens framgång känner vi i styrelsen att det är viktigt att vi får en valberedning inför framtiden för att säkra föreningens framtid.

Valberedningen skall vara ”kittet” mellan er som delägare av föreningen och oss som operativ styrelse. Valberedningens ansvar är att säkerställa att vi framgent har en kompetent och fungerande ledning och detta sker genom ett fortlöpande samspel med sittande styrelse. Utan valberedning blir det svårt att bilda framtida styrelser!

Ett scenarium som är viktigt i detta sammanhang är vad som händer om årsmötet inte kan tillsätta en styrelse. Då övertar kommunen ansvaret för föreningen och tillsätter en interimsstyrelse i avvaktan på lösning.

Vill Du – eller känner Du någon som idag eller i framtiden, passar till detta uppdrag eller något annat uppdrag inom styrelsen är Du välkommen att lämna en anmälan till antingen vår maillåda elinelund@telia.com eller kontakta ordförande Hans Nilsson 073-3483252.

Glöm inte att lämna in Dina motioner senast 17 september!!

Vi ses på årsmötet !!!///Styrelsen

___________________________________________________________________________________________

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE HÖST 2018

Tid: Torsdagen den 18 oktober 2018 kl 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Limhamns Folkets Hus

Agenda

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Fastställa röstlängd

§ 4 Val av ordförande att leda mötet

§ 5 Val av protokollförare

§ 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare

§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 8 Information om utfall/prognos 2018

§ 9 Fastställa aktiviteter/budget 2019

§ 10 Fastställa arvoden till förtroendevalda

§ 11 Fastställa ordningsföreskrifter

§ 12 Beslut om ändade/nya avgifter

§ 13 Val av kassör på 2 år

§ 14 Val av 2 ledamöter om 2 år

§ 15 Val av 2 suppleanter – 1 år

§ 16 Val av 1 revisor på 2 år och 2 suppleanter på 1 år

§ 18 Val av valberedning – 3 ledamöter varav en ordförande -förslag på mötet

§ 20 Inlämnade motioner (inlämnas skriftligt senast 17 september)

§ 21 Frågor

§ 22 Mötets avslutning

Välkommen!!!

Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 17 september 2018 antingen via e-post: elinelund@telia.com eller i Föreningens postlåda

Fakturering hösten 2018

elinelund

Rättelse – alla fakturor har gått ut via brev denna gång.

FAKTURERING HÖSTEN 2018

Under nästa vecka sänds fakturan för hösten ut – som vanligt via Nox Finans – med epost till alla med epostadress och till övriga med brev. Det innebär att betalning ska ske till Nox Finans bankgiro med deras OCR-nummer.

Höstens faktura innehåller ingen parkeringsavgift men istället en av kommunen vidareförd markskatt för våra tomter.

Betala i tid – så underlättas vårt vidare arbete!!

Hälsningar

Lars Elmgren
Vice ordförande och ekonomiansvarig
0738207796