Information angående parkering och utdelning av parkeringstillstånd 2023

Parkeringstillstånd för kolonisäsongen 2023 kommer att delas ut på årsmötet.
Om du inte har möjlighet att delta på årsmötet kan p-tillståndet delas ut i din brevlåda.
Se gärna till att den är tömd så att ditt p-bevis inte kommer bort.

En nyhet inför årets säsong är att Securitas har fått uppdraget att utföra bevakning av
p-platser på området för gästparkering. Dessa p-platser för gäster kommer att
avgiftsbeläggas. Bevakningen kommer att vara på prov under denna säsong och
utvärderas inför höstens stängning. Avgiften är samma som de övriga p-områdena
i vår närhet. Securitas kommer att sätta upp informationsskyltar med områdeskod
och avgifter.

Ytterligare p-platser för kolonister kommer att märkas upp samt även ett mindre antal
platser till de som har odlingslotter. Samma regler för att inneha p-plats gäller.

Kallelse till årsmöte 2023

Tisdagen den 21 mars kl.19.00

Limhamn Folkets hus

Linnégatan 61

Dagordning
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Fastställande av röstlängd.
§ 3. Fastställande av dagordning.
§ 4. Val av mötesordförande.
§ 5. Val av mötessekreterare.
§ 6. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare.
§ 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
§ 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för närmast föregående verksamhetsår.
§ 9. Revisorernas berättelse.
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12. Behandling av inlämnade motioner och förslag av styrelsen.
§ 13. Budget.
§ 14. Fastställande av arvoden till förtroendevalda inom föreningen, att fördelas efter
styrelsens beslut.
§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare.
§ 16. Val av styrelseledamöter och ersättare a) Ordförande fyllnadsval 1 år. b) Kassör 2 år. c)
Styrelseledamöter 2 år. d) Ersättare 1 år.
§ 17. Val av revisorer och ersättare a) Revisor 2 år, b) Ersättare 1 år.
§ 18. Val av valberedning på 1 år. a) Ledamöter, b) sammankallande.
§ 19 Nominering av ombud och ersättare till Södra Regionen och Förbundsrådet, a) Södra
regionen. b) Förbundsrådet.
§ 20. Antagande av ordningsföreskrifter.
§ 21. Övriga frågor.
§ 22. Avslutning


Välkomna alla kolonister till ny kolonisäsong 2023!

Nu är det äntligen snart dags för en ny härlig kolonisäsong på vårt fina område.
Den 3 april kommer vattnet att släppas på med början kl 10.00
OCH då är det viktigt att för dig att kontrollera DIN vattenledning!
Vi har haft några kalla nätter före jul och det kan fortfarande finnas risk för både snö och kalla nätter.
Frysgrader och kyla kan innebära skador på vattenledningar eller anordningar på dessa.
För att undvika otrevliga vattenskador och onödiga kostnader är det av vikt att du är på plats om
du har möjlighet när vattnet släpps på den 3 april!
Har du inte möjlighet att vara på plats så prata med någon granne som kanske kan vara behjälplig.

KOM IHÅG att i god tid se till att din avstängningsventil verkligen är i stängt läge och att den verkar
fungera!
Om du har frågor eller funderingar kring detta– tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

______________________

Tömning av trädgårdstunnorna

Trädgårdstunnorna töms tisdagar  udda veckor – fr.o.m. vecka 9.

Observera att det är ny dag jämfört med föregående år.

Logga in på http://www.vasyd.se så kan du läsa vad som gäller just för dig.
Där kan du även registrera så att du får en påminnelse dagen innan det är dags för tömning.

Kärlet abonnerar du från VA-Syd. Kolonist betalar själv abonnemanget på trädgårdstunnan. Trädgårdsavfall ska läggas i kärlet och ställas på avsedd plats. Kärlen töms av VA-Syd och får sättas ut tidigast Söndag innan tömningsdag och måste hämtas tillbaka senast torsdag samma vecka.

Nu är det dags att nominera förtroendevalda i vår förening

Nu är det dags att nominera förtroendevalda i vår förening
Årsmötet 2023 kommer att hållas längre fram i vår. Elinelunds Sommarstad har en rad
förtroendevalda och en del av dessa ska väljas på detta årsmöte.

Våra förtroendevalda
Enligt våra stadgar ska vi på årsmöte välja ordförande, styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning. De som sitter i
styrelsen samt revisorer väljs på två år medan styrelsesuppleanter, revisorssuppleanter
samt valberedning väljs på ett år. Halva styrelsen samt en av revisorerna väljs vartannat år
för att skapa en bättre kontinuitet.

Nomineringar till årsmötet 2023

Inför det kommande årsmötet öppnar vi i valberedningen upp för alla våra medlemmar att
nominera, antingen sig själv eller annan medlem till dessa förtroendeuppdrag. Om du själv
är intresserad att vara med alternativt om du vet eller känner någon i föreningen som är
intresserad eller som du anser vore en tillgång för föreningen ber vi dig kontakta oss i
valberedningen.

Nominera till alla förtroendeposter

Valberedningen uppmanar alla i föreningen att nominera till samtliga förtroendeposter som
står i tur för val, vilka inkluderar:

  • Styrelseordförande
  • Ordinarie styrelseledamöter
  • Styrelsesuppleanter
  • Revisor
  • Revisorssuppleanter
  • Valberedning

Din rättighet att vara delaktig
Det är viktigt att engagera sig i vår förening, att gå på årsmöten och att, om inte vara
delaktig i föreningsarbetet, åtminstone vara en del av de beslut som tas på dessa möten.
Årsmötet är en del av din demokratiska rätt och det tillfälle då du också kan göra din röst
hörd.

Kontakta oss i valberedningen
Känner du att du vill engagera dig eller har någon annan att nominera ber vi dig att kontakta
oss i valberedningen.

För valberedningen

Matts Ramstorp
matts@biotekpro.se
0708 – 13 05 65

Eva Lindgren
evalindgren29@gmail.com
0707 – 50 13 89

Silvana C Kjaer
silvanaco@hotmail.com
0705 – 10 20 06

Årsmöte

Årsmötet 2023  den 21 mars Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 21 mars kl. 19:00
på Limhamn Folkets hus, Linnégatan 61.
Kallelse till detta kommer att komma ut när det närmar sig.
Motioner skall vara föreningen tillhanda senast den 31 januari. Skicka gärna dessa via email till elinelund@telia.com alternativt lägg ett brev i brevlådan utanför vårt föreningshus.
Har du förslag på nomineringar till föreningens styrelse så skicka ett email till matts@biotekpro.se