Vårårsmöte  
Den 25 mars kl. 19 skulle det ha varit vårårsmöte i vår förening men detta är inställt och ersätts av poströstning utan närvaro enl. tillfällig lag 20-05-18 – giltig till 21-12-31.  Handlingar skickas sedvanligt ut i början på mars tillsammans med ett röstningsformulär (en röst per stuga). Formuläret ska vara föreningen tillhanda, undertecknat för att vara giltigt, senast torsdag 20-03-25. Skriftlig begäran om upplysningar kan göras 10 dagar innan insändningsdatum och svar lämnas 5 dagar före inlämningsdatum och publiceras på hemsidan.

Wifi
Intresserad – dags att beställa för leverans innan Påsk.

 Vattenöppning
Årets vattenöppning äger rum på skärtorsdagen den 1 april med start kl 10.00. Med tanke på den kalla vinter vi haft är det bra om man kan närvara. Glöm inte att stänga alla kranar! 3 personer från Föreningen kommer att vara närvarande och hjälpa till vid problem: Lars Elmgren, Anders Prahl och Hans Nilsson.

 Styrelsen

Vårfaktura 2021

Tiden går fort och våren närmar sig.
Vårfakturan skickas den 28 februari med betalningsdag 29 mars.
Den skickas med mail alt. brev via Fortnox och betalas till Fortnox bankgiro och OCR-nummer.  
Sena betalare kan fr o m denna fakturering riskera att få vattnet avstängt.
Kostnaden för öppning av vattnet är samma avgift som VA-Syd tar ut – 2900 kr.  

Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE 2021

Tid: Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 19.00 digitalt (information kommer)

Plats: Hyllie Park – mötesplatsen

Agenda

§  1 Mötets öppnande.

§  2 Fastställande av dagordning

§  3 Fastställa röstlängd

§  4 Val av ordförande att leda mötet

§  5 Val av protokollförare

§  6 Val av 2 justerare tillika rösträknare

§  7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§  8 Verksamhetsberättelse, RR och BR

§  9 Fastställa RR

§ 10 Fastställa BR

§ 11 Revisionsberättelse

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Beslut om årets resultat enl. fastställd BR

§ 14 Tillsättning av ordförande fram t.o.m. höstmötet

§ 15 Inlämnade motioner

§ 16 Mötets avslutning

Övriga frågor

Välkommen!   Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 28 februari  2021 antingen via epost till lars.elmgren@telia.com eller i Föreningens postlåda.

Styrelsen har 2021-01-31 skickat in Svar på DP 5618 Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 3).


Malmö 2021-01-31
Svar på Dp 5618 för Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 3).

Allmänt

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad har fått tillgång till planhandlingar för DP 5621 samt fått en genomgång digitalt av planhandläggaren.

Den grundläggande stadsbyggnadsidén är att utifrån platsens karaktär och värden, skapa en robust struktur.

Planen avviker från översiktsplanen genom att ett område reserverat för fritidsområde söder om koloniområdet istället planläggs för bostadsbebyggelse. Planförslaget avviker även från planprogrammet genom att exploateringen är högre och andelen småhus är mindre.

En högre exploateringsgrad innebär att stora delar av mark som idag är genomsläpplig till viss del framöver inte kommer att vara det. En ökad grad av hårdgjorda ytor kommer att bidra till att avrinningen från ytorna blir både större och snabbare.

Vatten och mark

Eftersom topografin i exploateringsområdet både i nuläget men även framöver kommer att ligga avsevärt högre än koloniområdet, känner styrelsen en oro över att det kommer att öka översvämningsrisken i vårt område.

I dagvatten/skyfallsutredningen står att Blåsebergavägen är en höjdrygg i området. Vägen lutar från bron i söder mot norr. Avledning av dagvatten/skyfall kommer att ledas norrut mot den planerade parken i östra delen av exploateringsområdet. Där avses dagvattnet fördröjas i ett dagvattenmagasin som även ska kunna hantera skyfallsvatten. I parken planeras även ett hus i den norra delen. Husets placering kommer att komma i konflikt med dagvattenmagasinet, enligt illustrationen i ovan nämnda utredning. Parken gränsar till koloniområdets östra del där kolonistugorna ligger betydligt lägre än det planerade området.

I utredningen redogörs även för hur det är tänkt att skyfall ska hanteras. Vid extrema regn/skyfall är VA-ledningsnät och dagvattenmagasin redan fulla och kan inte ta mot mer vatten. Det innebär att resterande mängder vatten kommer rinna på ytan mot lågpunkter i omgivningen. En av lågpunkterna är dagvattenmagasinet som kommer att fyllas på och beroende av regnmängd svämma över. Vid ett s.k. 100-årsregn visas i utredningen att huset i parken kommer att ha vatten stående invid fasad samt att vatten även kommer att flöda in i koloniområdet och därmed sannolikt orsaka skador på bebyggelsen. De små stugorna i området har en grundläggning nära marken varför koloniägarna riskerar att drabbas ekonomiskt för de skador skyfallet kan orsaka.

Om planerna på exploatering i den södra delen genomförs betyder det sannolikt att översvämningsrisken höjs även för denna del. En av koloniområdets pumpstationer i söder verkar t.ex. ligga i en utpekad skyfallsled.

Skulle det ställa sig mycket vatten över pumpstationen är risken stor att det rinner ner i brunnen och orsakar dämning även i spillvattennätet.

I utredningen finns förslag på att bygga en cykelväg som i så fall kommer att skydda koloniområdet. Det är styrelsens uppfattning att någon form av åtgärd måste utföras för att inte förvärra riskerna för skador i vårt område.

Planerad bebyggelse

Vad gäller den planerade bebyggelsen tycker vi att friliggande villor i två plan och radhus i väster passar bra in i mötet med koloniområdets miljö. Den befintliga Pilevallen ska vara kvar och är en bra inramning till koloniområdet, en förhoppning finns att den kan kompletteras med nya träd, idag är den ganska gles, nästan obefintlig på sina ställen.

På sid 17 i planen står ” Stråket mellan kolonierna och villorna planläggs som park eftersom utformningen är viktig för att integrera områdena med varandra. Parken möjliggör för framtida öppningar till området”. Betänkas bör att koloniområdet under hälften av året är både avfolkat och mörkt. Att öppna upp området innebär att risken för skadegörelse och otrygghet ökar markant. Däremot finns det tillgång till koloniområdet under de tider på året när det är befolkat och föreningarna välkomnar besökare till våra årliga aktiviteter som t.ex. loppis, midsommardans och kulturkvällar.

På senare tid har det diskuterats att det finns allt mindre plats för våra pollinerande insekter. Koloniområden bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras och miljön med blommor, fruktträd och bärbuskar är en miljö där insekterna etableras och trivs.

Analysen kring kalkbrottet uppskattar vi speciellt då detta för oss kolonister är en del av fin rekreationsmiljö.

Slutligen vill styrelsens föra fram att det är vår uppfattning att före planen kan godkännas, behöver det utredas att skaderisken för den befintliga bebyggelsen i koloniområdet inte ökas. I samband med ny exploatering finns alla möjligheter att skapa bättre förutsättningar för anpassning av områden att bättre kunna hantera effekter av rådande klimatförändringar och planera för ett miljömässigt hållbart byggande. 

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad/Lars Elmgren

Box 30058

200 61  Malmö

Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Utbyggnaden av fastigheten enl. ovan görs i 3 etapper – etapp 1 som är så gott som genomförd, etapp 2 som just påbörjats och etapp 3 som är i planeringsstadiet.

Förslag till detaljplan Elinelund etapp 3 har av Malmö Stad redovisats för delar av vår styrelse. Beslut om detaljplanen tas om ca 1,5-2 år och byggstart blir om 3-4 år.

Föreningens synpunkter på förslaget kommer att lämnas in 2021-01-31.

Om Du vill titta närmare på förslaget – hittar Du länkar och information om detta på Malmö Stads hemsida (detaljplan Dp 5621).

Vill Du lämna synpunkter på förslaget till styrelsen eller ställa frågor kring planen är Du välkommen att kontakta mig, Lars Elmgren (stf ordförande) på mail lars.elmgren@telia.com.

Styrelsen

Året 2020 går mot sitt slut. Det har varit ett annorlunda år som ställt oss på prov på många sätt. Naturligtvis har detta påverkat alla i samhället och faktiskt i hela världen.

Efter mitt beslut om avgång som ordförande har jag reflekterat över hur snabbt det går med vår ”nygamla” kommunikation, 2020 blev det år då det digitala samtalet verkligen fick genomslag.

Fler än jag har säkert insett att det skrivna ordet innebär fler missförstånd eftersom tolkningen av det skrivna alltid ligger hos mottagaren. Året för mig har inneburit många uppdrag för bl.a. Missing people, diskussioner med Malmö Stad (koloniföreningens uppdragsgivare) gällande vårt område, ibland bra och ibland mindre bra. Föreningens uppdrag från Malmö Stad har genererat ett fåtal konflikter med kolonister. Gemensamt för alla är att de varit energikrävande.
 Naturligtvis finns det också glädjeämnen, dotterns hemkomst efter många år av utlandsboende med sin familj, många trevliga samtal med er kolonister och vår grannförening. Men trots allt har risken för Coronasmitta har hela tiden funnits och den ökade inför julen.

Sinnet rinner ibland över och så blev det även för mig. Under senhösten uppkom ett behov av stöttning inom familjen, jag har haft många funderingar på hur det ska gå att kombinera med uppdraget som ordförande.

En självvald isolering för att undvika sprida eventuell smitta efter ett uppdrag för Missing People, blev den utlösande faktorn tillsammans med ett snabbt beslut och ett inlägg på sociala medier. Inlägget startade en storm i ett vattenglas och det blev droppen som kom bägaren att rinna över. Vi har inom styrelsen haft ett mycket bra möte med framåtriktad diskussion kring den uppkomna situationen.

Det kändes mycket bra men jag står fast vid mitt beslut att avgå. Familjen får gå först! Ni kommer framöver ändå att få se mig bakom gräsklipparen eller häcksaxen.

Jag kommer att stå till föreningens förfogande vid behov! Jag tackar för mig och önskar oss alla Ett Riktigt Gott Nytt År!

Hans Nilsson