Ny informationskanal via Facebook – Elinelunds Sommarstad.

Facebook – gruppen är till för dig som har kolonistuga på Elinelunds Sommarstad och öppnas 2021-05-01. 

Här lägger styrelsen upp info och annat matnyttigt som berör dig som kolonist på Elinelund.

Sidan är till för att vi ska kunna ge dig snabb och viktig information, därför är det endast styrelsen som kan göra inlägg i denna grupp. 

Har du frågor, tips eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen via mejl, SMS eller telefon. 

Kontaktuppgifter till styrelsen (och vem du kontaktar om vad) hittar du på vår hemsida: 

www.elinelundssommarstad.se (där klickar du på ”om oss” och sen styrelse och kontakt).

Bli medlem genom att söka upp vår nya Facebooksida – Elinelunds Sommarstad.

Glöm inte att utöver denna Facebooksida även surfa in på vår hemsida eller titta på anslagstavlorna ute på kolonin. 

Styrelsen

VÄLKOMMEN TILL KOLONISÄSONGEN 2021

Här vill vi i styrelsen dela VIKTIG och matnyttig information till er.   

Först den viktiga infon: Den gäller DIN vattenledning! Februari månad bjöd på vackra, kalla vinterdagar. Det kan innebära att vattenledningen eller anordningar på den tagit skada och frusit sönder. För att undvika otrevliga vattenskador och onödiga kostnader är det av vikt att du är på plats när vattnet släpps på den 1 april!!

Om du har frågor eller funderingar kring detta– tveka inte att   kontakta någon av oss i styrelsen. Namn, mailadress och telefonnummer finns på hemsida och anslagstavlor.

Så till en NYHET inför 2021. – Vi kommer att lansera en Facebooksida för att styrelsen snabbt ska kunna nå ut till er kolonister med information av olika slag. Sidan är under uppbyggnad och mer info kommer framöver.

Vi vill PÅMINNA dig – om du inte har ritningar över din VA-installation, så kontakta styrelsen. Har en ritning lämnats till styrelsen i samband med installation, kan du få en kopia på den. Finns det ingen ritning, måste Du rita in ledningarnas läge på ett underlag. Underlaget kan du också få genom att kontakta styrelsen.

Till slut; Uppdatera dig inför årets säsong på Elinelunds Sommarstads hemsida. Det är HÄR du hittar information om det mesta du behöver veta inför kolonisäsongen. Saknar du något? Kontakta styrelsen, så åtgärdar vi.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE 2021

Tid: Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 19.00 digitalt (information kommer)

Plats: Hyllie Park – mötesplatsen

Agenda

§  1 Mötets öppnande.

§  2 Fastställande av dagordning

§  3 Fastställa röstlängd

§  4 Val av ordförande att leda mötet

§  5 Val av protokollförare

§  6 Val av 2 justerare tillika rösträknare

§  7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§  8 Verksamhetsberättelse, RR och BR

§  9 Fastställa RR

§ 10 Fastställa BR

§ 11 Revisionsberättelse

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Beslut om årets resultat enl. fastställd BR

§ 14 Tillsättning av ordförande fram t.o.m. höstmötet

§ 15 Inlämnade motioner

§ 16 Mötets avslutning

Övriga frågor

Välkommen!   Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 28 februari  2021 antingen via epost till lars.elmgren@telia.com eller i Föreningens postlåda.

Styrelsen har 2021-01-31 skickat in Svar på DP 5618 Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 3).


Malmö 2021-01-31
Svar på Dp 5618 för Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 3).

Allmänt

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad har fått tillgång till planhandlingar för DP 5621 samt fått en genomgång digitalt av planhandläggaren.

Den grundläggande stadsbyggnadsidén är att utifrån platsens karaktär och värden, skapa en robust struktur.

Planen avviker från översiktsplanen genom att ett område reserverat för fritidsområde söder om koloniområdet istället planläggs för bostadsbebyggelse. Planförslaget avviker även från planprogrammet genom att exploateringen är högre och andelen småhus är mindre.

En högre exploateringsgrad innebär att stora delar av mark som idag är genomsläpplig till viss del framöver inte kommer att vara det. En ökad grad av hårdgjorda ytor kommer att bidra till att avrinningen från ytorna blir både större och snabbare.

Vatten och mark

Eftersom topografin i exploateringsområdet både i nuläget men även framöver kommer att ligga avsevärt högre än koloniområdet, känner styrelsen en oro över att det kommer att öka översvämningsrisken i vårt område.

I dagvatten/skyfallsutredningen står att Blåsebergavägen är en höjdrygg i området. Vägen lutar från bron i söder mot norr. Avledning av dagvatten/skyfall kommer att ledas norrut mot den planerade parken i östra delen av exploateringsområdet. Där avses dagvattnet fördröjas i ett dagvattenmagasin som även ska kunna hantera skyfallsvatten. I parken planeras även ett hus i den norra delen. Husets placering kommer att komma i konflikt med dagvattenmagasinet, enligt illustrationen i ovan nämnda utredning. Parken gränsar till koloniområdets östra del där kolonistugorna ligger betydligt lägre än det planerade området.

I utredningen redogörs även för hur det är tänkt att skyfall ska hanteras. Vid extrema regn/skyfall är VA-ledningsnät och dagvattenmagasin redan fulla och kan inte ta mot mer vatten. Det innebär att resterande mängder vatten kommer rinna på ytan mot lågpunkter i omgivningen. En av lågpunkterna är dagvattenmagasinet som kommer att fyllas på och beroende av regnmängd svämma över. Vid ett s.k. 100-årsregn visas i utredningen att huset i parken kommer att ha vatten stående invid fasad samt att vatten även kommer att flöda in i koloniområdet och därmed sannolikt orsaka skador på bebyggelsen. De små stugorna i området har en grundläggning nära marken varför koloniägarna riskerar att drabbas ekonomiskt för de skador skyfallet kan orsaka.

Om planerna på exploatering i den södra delen genomförs betyder det sannolikt att översvämningsrisken höjs även för denna del. En av koloniområdets pumpstationer i söder verkar t.ex. ligga i en utpekad skyfallsled.

Skulle det ställa sig mycket vatten över pumpstationen är risken stor att det rinner ner i brunnen och orsakar dämning även i spillvattennätet.

I utredningen finns förslag på att bygga en cykelväg som i så fall kommer att skydda koloniområdet. Det är styrelsens uppfattning att någon form av åtgärd måste utföras för att inte förvärra riskerna för skador i vårt område.

Planerad bebyggelse

Vad gäller den planerade bebyggelsen tycker vi att friliggande villor i två plan och radhus i väster passar bra in i mötet med koloniområdets miljö. Den befintliga Pilevallen ska vara kvar och är en bra inramning till koloniområdet, en förhoppning finns att den kan kompletteras med nya träd, idag är den ganska gles, nästan obefintlig på sina ställen.

På sid 17 i planen står ” Stråket mellan kolonierna och villorna planläggs som park eftersom utformningen är viktig för att integrera områdena med varandra. Parken möjliggör för framtida öppningar till området”. Betänkas bör att koloniområdet under hälften av året är både avfolkat och mörkt. Att öppna upp området innebär att risken för skadegörelse och otrygghet ökar markant. Däremot finns det tillgång till koloniområdet under de tider på året när det är befolkat och föreningarna välkomnar besökare till våra årliga aktiviteter som t.ex. loppis, midsommardans och kulturkvällar.

På senare tid har det diskuterats att det finns allt mindre plats för våra pollinerande insekter. Koloniområden bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras och miljön med blommor, fruktträd och bärbuskar är en miljö där insekterna etableras och trivs.

Analysen kring kalkbrottet uppskattar vi speciellt då detta för oss kolonister är en del av fin rekreationsmiljö.

Slutligen vill styrelsens föra fram att det är vår uppfattning att före planen kan godkännas, behöver det utredas att skaderisken för den befintliga bebyggelsen i koloniområdet inte ökas. I samband med ny exploatering finns alla möjligheter att skapa bättre förutsättningar för anpassning av områden att bättre kunna hantera effekter av rådande klimatförändringar och planera för ett miljömässigt hållbart byggande. 

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad/Lars Elmgren

Box 30058

200 61  Malmö

Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Utbyggnaden av fastigheten enl. ovan görs i 3 etapper – etapp 1 som är så gott som genomförd, etapp 2 som just påbörjats och etapp 3 som är i planeringsstadiet.

Förslag till detaljplan Elinelund etapp 3 har av Malmö Stad redovisats för delar av vår styrelse. Beslut om detaljplanen tas om ca 1,5-2 år och byggstart blir om 3-4 år.

Föreningens synpunkter på förslaget kommer att lämnas in 2021-01-31.

Om Du vill titta närmare på förslaget – hittar Du länkar och information om detta på Malmö Stads hemsida (detaljplan Dp 5621).

Vill Du lämna synpunkter på förslaget till styrelsen eller ställa frågor kring planen är Du välkommen att kontakta mig, Lars Elmgren (stf ordförande) på mail lars.elmgren@telia.com.

Styrelsen

Minigolf

minigolf

Nu har minigolfbanan fått ett nytt skåp för minigolfklubbor och bollar.
Minigolfklubbor och bollar finns för UTLÅNING i skåpet på scenens norra gavel.
Vill du låna är koden 1949.

Vi tackar för att  du är rädd om klubborna, bollarna och banorna och ställer tillbaka allt på sin plats. Se till att inte lämna kvar något efter dig!

ha det så kul!