Viktigt inför säsongen

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA KOLONISTER PÅ ELINELUNDS SOMMARSTAD

Denna information kommer att dels delas ut i allas postlådor, dels finnas tillgänglig på vår hemsida och anslagstavlor.

Hastighet på Linneuspromenaden och andra gångar
På höstmötet 2019 beslöts att ett projekt skulle starta för att säkra Linneuspromenaden från tät bilkörning/el cyklar och farliga hastigheter så att gående och lekande prioriteras. Med tanke på pågående pandemi och osäkerhet om kommande årsmöte har vi beslutat att genomföra detta viktiga projekt.

Målet är att Linneuspromenaden och övriga gångar ska vara ett gångfartsområde med maxhastighet 7 km/tim vilket ska uppnås genom restriktiv tilldelning av inkörningsmöjlighet (endast transport till och från stuga av tungt gods) samt farthinder i början på promenaden följt av hinder vid varje torg. De svarta krukorna planterade med Ölandstok kommer att förankras och får inte flyttas. Om man skadar kruka är man ersättningsskyldig med 1000 kr och anmälan görs till Lars Elmgren 073–8207796. Om entreprenör förstör en kruka blir stugägare betalningsansvarig. Om kruka måste flyttas p.g.a. bilstorlek inhämtas tillstånd från styrelsen. Krukorna är föreningens egendom och vår uppmaning till alla medlemmar – ta ansvar och se till att vi tillsammans sköter detta!!

Parkering
Vid infarten till området är skyltat Parkering förbjuden Zon, vilket innebär att parkering endast får ske på markerade platser, dvs förhyrda eller gästparkering. Det är således P-förbud innanför grindarna. Eftersom detta inte efterlevs kommer vi fortsättningsvis att tillkalla Malmö Kommuns Parkerings AB, som sköter översyn enl. avtal. Felparkeringsavgift är f.n. 800: -. Detta gäller även hantverkare. Samma sak gäller om någon parkerat fel på betald parkering – ring telefonnumret på P-tillståndets baksida 040–6056944 uppge område 069. Platserna vid Föreningshuset (3 st.) är reserverade för uthyrningsverksamheten och den 4:e för rörelsehindrade.

Grindöppet
De försök som varit med grindöppet under helger avslutas p.g.a. för höga hastigheter, samt olovlig parkering inne på området. Framgent gäller endast kodlås vid infart Systerbrunnsvägen med restriktiv tilldelning enl. ovan. Kod erhålls genom kontakt med styrelsen.

Övriga aktiviteter
Alla våra planerade aktiviteter där många kolonister samlas är t.v. inställda
p.g.a. Coronapandemin och vi följer myndigheternas riktlinjer. Aktiviteter som avses är:

Kansliöppet varannan lördag udda vecka (vid behov kontakta styrelsen)
Loppis på festplatsen
Sommarscen Malmö vid lekplatsen
Midsommarfirande vid festplatsen
Kulturkvällar vid festplatsen

Ordningsregler
Föreningens ordningsregler återfinns på hemsidan om något är oklart eller så kontakta styrelsen!

Till sist
För allas trevnad – glöm inte att hålla ogräset borta på halva gången utanför din tomtgräns samt på din hyrda parkering. Dessutom samverka med ogräsbekämpningen mellan berörda kolonister på ”torgen”.

Årets ”kontroll” av området kommer även att omfatta tomters samt stugornas skick.

Trevlig sommar!!!

Styrelsen

 

Hur gör vi med soporna?

Hushållssopor

Hushållssopor kastas i de stora storsäckstunnorna (moloc) som står utplacerade på området. Varje kolonist har fått kvittera ut en nyckel till den specifika tunna som soporna ska kastas i. Hushållssoporna betalas per ton av oss alla via räkningen du får av föreningen.

Källsortering av metall, glas, papp, tidningar mm

Det är till allas vår bästa ekonomi, trivsel och miljö att fortsätta källsortera burkar, glas, papper, batterier m.m. Återvinningsstation finns vid Mossagården.

Matavfall

Vid restavfallstunnorna (molocarna) står det bruna tunnor du slänger matavfall i, Matavfallspåsar finns i sandlåda vid ladan, använd gärna 2 påsar vid varje tillfälle.

 Trädgårdsavfall

Abonnemang och sopkärl för trädgårdsavfall kan beställas av VA SYD, av den som så önskar. För hela informationen se under fliken AVFALL OCH SOPOR