Infofolder 2019 bra att veta

Informationsfolder_2019_bra_att_veta 
Klicka på länken ovan för att se foldern.
Vi har även bifogat infon nedan:

VÄLKOMMEN TILL KOLONISOMMAREN 2019 !

Nedan har vi sammanställt lite nyttig och viktig information till Dig som kolonist i vår förening.

Vi bifogar även våra beslutade ordningsregler.

Har Du frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.  

 Trevlig sommar önskar styrelsen!

Kontaktuppgifter styrelse Elinelund Sommarstad 2019
Namn Roll Stuga Telefon e-mailadress Ansvar
Hans Nilsson Ordförande 100 073-3483252 hans.nilssonma7@comhem.se Parkering, nycklar/kod
Lars Elmgren V ordf/Ekonomi 110 073-8207796 lars.elmgren@telia.com Nycklar/kod, wifi, uthyrning
Marie Stjernfelt Kansli/ Admin 45 076-2812100 info@mmm-productions.com  Nycklar/kod
Peter Hultberg Bygglov 216 073-3152700 ph.hultberg@gmail.com  Bygglov mm
Annica Lindh VA-ansvar 95 070-9576787 annica.lindh@gmail.com  
 

Ewa Gawell

Suppleant 57 070-8703515 ewagawell@tele2.se  
 

Jan Petersson

Suppleant 276 070-6984749 janpetersson8@gmail.com  Nycklar/kod

Öppning/Stängning av vatten:
Vattnet sätts på första vardagen i april. Var gärna där och kontrollera så ni inte har läckage inom er tomt.

Avstängning sker sista vardagen i oktober.

Parkeringsdekaler:
Alla som har parkering ska en P-dekal väl synlig i framfönstret – för 2019 är den gul.

Utan giltig P-dekal riskerar ni parkeringsböter. Enligt avtalet med P-bolaget skall kontroll av dekaler i ert fordon utföras.
Parkeringsplatsen skall hållas ogräsfri av innehavaren av platsen.

Fordonsparkering innanför gånggrindar riskerar P-böter. Det är endast tillåtet att köra in innanför grindarna för av- och pålastning.

Kansliets öppethållande under 2019:
Kansliet kommer att hållas öppet varannan lördag i udda veckor under maj, juni, juli och augusti mellan kl. 10.00-11.00.

Öppen grind:
Grindarna kommer att hållas öppna vid vissa tillfällen – se information på hemsida och anslagstavlor.

Lån av grindnyckel:
Om man har behov av tyngre transport till sin stuga kan kod/nyckel lånas (se anslagstavla/hemsida).

Sophantering:
Matrester i de bruna papperspåsarna läggs i de bruna tunnorna.

Matavfallspåsar finns att hämta i ”sandlådan” vid ladan. Använd gärna två påsar vid varje tillfälle. Använd inte plastpåsar!

Hushållssopor (restavfall) betalas per ton och är gemensamt. Kasta endast hushållssopor i de stora fasta runda containrarna (moloc).

Det är för allas vårt bästa, ekonomi, trivsel och miljö, att vi fortsätter källsortera. Återvinningsstation för metall, glas, papper, batterier mm finns vid baksidan av Mossagården.

Sopkärl för trädgårdsavfall kan beställas av VASYD. Dessa töms varannan vecka, måndag i jämna veckor.

Vattning:
Bevattning med slang och spridare får endast ske varannan dag (ej mellan 08.00och 18.00) – udda husnummer vattnar udda dagar och jämna husnummer jämna dagar.

Om/tillbyggnad:
Har Du frågor/funderingar kring om/tillbyggnad och ev. bygglov/ansökan, kontakta Peter Hultberg.

Wifi:
Tillsammans med Mossängen äger vi ett system för wifi inom våra områden. Är du intresserad att ansluta dig till, detta kontakta Lars Elmgren. Hantering av fel i wifi – se hemsida och anslagstavla.

Tidning:
Tidningsutbärning sker till egen postlåda. För information, ring tidningsbärarna.

Det finns ingen gemensam brevlåda, därför kan ni INTE vidaresända er post till er koloni!

Adressändring, ny e-postadress och nytt telefonnummer:
Information om detta skall anmälas till styrelsen snarast. Maila till elinelund@telia.com, skicka till Elinelunds Sommarstad, Box 30058, 200 61 Limhamn eller lägg i postlåda vid föreningshuset.

Facebookgrupp:
Det finns en Facebookgrupp under namnet Vi på Elinelund. Gå gärna med i gruppen så kan du få info och tipsa andra.

Föreningshuset:
Föreningshuset uthyrs till stugägare inom Elinelund och Mossängen. I lokalen finns bord, stolar och komplett utrustning för 60 personer samt stereoanläggning.

Under 2019 är hyran:

Klockan 08.00-12.00, 300 kronor

Klockan 12.00-12.00, 1400 kronor

Klockan 12.00-21.00, 700 kronor

All bokning görs hos Lars Elmgren (073-8207796)

Årlig besiktning:
Enligt arrendeavtalet ska varje koloniägare följa några enkla regler för att upprätthålla den gemensamma trivseln. Dessa ”skyldigheter” består av:

-Hålla halva gångens bredd ogräsfri. Inga grenar får hänga utanför tomtgränsen och inga kemikalier får användas.

-Tomten ska hållas i vårdat skick.

– Alla ska ha en postlåda på staketets insida och stugnummer som skall vara placerat väl synligt.

– Övriga krav/skyldigheter framgår av bif. dokument ordningsregler.

Styrelsen kommer att göra stickprov. Vid anmärkning får du en lapp i postlådan om vad som skall åtgärdas.

Arrendefaktura:
Vårfakturan innehåller utöver fasta avgifter parkeringsplatsavgift, abonnemang Wifi och skall vara betald senast den 30 mars. Höstfakturan innehåller utöver fasta avgifter markskatt och skall vara betald den 30 september.

Höstmöte:
Höstmötet är torsdagen den 31 oktober klockan 19.00. Anslag kommer på informations-tavlorna och på hemsidan.

Trygghetsgrupp:
Varje dag under tiden november-mars går grupper av medlemmar runt både Elinelund och Mossängen. Sammanhållande är Stefan Svärd, email: stefan.svard@polisen.se Kontakta Stefan om du vill hjälpa till.

Vintertid spärrbommar:
Mellan 31 okt-31 mars är området avstängt med bommar för trafik vid festplats och gästparkering. Nyckel till vinterbom kan köpas för 400 kronor.

Försäljning av stuga:
Då stuga säljs sker detta i två steg – försäljning av stugan via köpeavtal och överföring av arrenderätten till ny ägare. Överföringsavgift 1750 kr. Vid frågor kontakta Lars Elmgren (073-8207796).

Sommarens aktiviteter

Prova på boule
Se anslagstavlor och hemsida.

Loppis och Hantverksförsäljning:
söndagarna den 16 juni och 11 augusti klockan 10.00-13.00 är det loppis. Försäljning är endast till för föreningsmedlemmar. Se mer information på anslagstavlorna och hemsidan. Medtag eget bord. Det annonseras i Sydsvenskan.

Midsommarafton, midsommardagen:
Se anslagstavlor och hemsida.

Elmoknatet:
Tisdagen den 25juni klockan 19.00
är det dags för det årliga Elmoknatet. Alla barn samlas på dansbanan och springer Elmoknatet, dricka och medalj erhålles.

Kursverksamhet:
Se anslagstavlor och hemsida.

Sommarens kulturkvällar:
Fyra torsdagar (juli-aug) har vi kulturkvällar, kanske från operett till rock. Boka in den 4 juli, 11 juli, 1 augusti och 8 augusti. Mer info kommer på anslagstavlorna och på hemsidan.

Elinelund 70 år – jubileumsfirande:
Lördagen den 3 augusti bjuder vi till jubileumsfirande – för barnen på dagen (gratis) och för de vuxna på kvällen till självkostnadspris. ”Save the date” – mer info kommer.

_______________________


ÄR DET NÅGOT VI BORDE VETA?

Är det något som är fel, trasigt eller konstigt? Eller något som gjort Dig extra

glad eller ledsen?

Vi är tacksamma för alla Din kommentarer och synpunkter om Vår förening!

Lämna Dina synpunkter nedan och lägg dokumentet i vår postlåda eller skicka

till vår mail – elinelund@telia.com                                                              

Tack !!!   Styrelsen för Elinelunds Sommarstad

Stugnummer                                                               Datum

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Elinelunds Sommarstads Koloniförening beslutade på vårmöte 2019-03-28.

Att leva koloniliv innebär närhet, lyhördhet inne och ute – tänk på ljudnivåer, buller och extrema basljud från högtalare och instrument i synnerhet på sen kväll och natt.

Varje medlem är skyldig att följa dessa ordningsföreskrifter och visa hänsyn mot grannarna!

 

 1. Kolonist är skyldig att följa arrendeavtal, Malmö stads byggregler för trädgårds-

kolonier, Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA-K), föreningens stadgar, samt fastställda ordningsföreskrifter.

 1. Kolonist skall vara uppdaterad betr. Föreningens information/aktiviteter genom anslagstavlor eller hemsida https://elinelundssommarstad.se.
 2. Vid överlåtelse av arrende utför Föreningen besiktning och kan, om någon byggnad saknar byggtillstånd eller ritningarna inte är korrekta, neka försäljning av stugan. Vid överlåtelse har köparen tillsammans med föreningen undersökningsplikt och ska kontrollera att stugan överensstämmer med kommunens godkända ritningar. Eventuella avvikelser är säljaren skyldig att åtgärda före överlåtelse.
 3. Före ändring, ny eller tillbyggnad utförs, skall ändrings- eller tillbyggnadshandlingar inlämnas till styrelsen för handläggning. Blanketter finns på föreningens expedition, samt på vår hemsida under arkiv. Ritningar som godkänts ska noga följas. Vid byte av fasadmaterial behövs inte tillstånd, såvida ändringen inte nämnvärt ändrar byggnadens karaktär. När tillbyggnad eller ändring är klar, meddelas styrelsen för besiktning. Inga ändringar får påbörjas innan de har godkänts.

 4. Bil-, mc- och mopedkörning inom området är inte tillåtet. Undantag görs för sjuktransporter, tillfälliga tyngre transporter samt då nyckel kvitterats ut enl. särskild rutin. Betr. grind och bommar gäller att en ska vara olåst. Parkeringsförbud gäller inom grindarna.

Kör sakta (max 10 km/tim) – Tänk på barnen! OBS! Hastighetsbegränsning gäller även cykel och elcykel.

 1. Malmö Stads hundstadgar, avseende kopplings- och upplockningstvång, gäller på föreningens område. Det är förbjudet att låta hundar utföra sina behov inom lekplatsområdena. Påsar med hundlatrin läggs i hundlatrinkärl som finns på tre platser vid Elinelundsvägen.
 2. Störande verksamhet som t.ex. gräs- och häckklippning, byggarbeten eller annat får inte utföras under tiden 1 juni till 31 augusti:

– måndag t.o.m. torsdag före kl. 07.00 och efter kl. 20.00

– fredag före kl. 07.00 och efter kl. 18.00

– lördag före kl. 08.00 och efter kl. 15.00

– sön- och helgdagar inte alls.

Förbud råder under veckorna 25 – 28 avseende ny-, till- och ombyggnad där maskiner/verktyg med hög ljudnivå används t ex spikpistol, kapsåg, borrning, stenkapning etc. Vid tveksamhet kontakta styrelsen.

 1.  Master och paraboler för mottagning av TV-sändning samt solcellsmontage får inte sättas upp högre än 1 m över taknock. Parabolantenn överstigande 50 cm diameter skall monteras på marken.
 2. Halva gångens bredd utanför egen kolonitomt samt hyrd parkeringsplats skall hållas fri från ogräs genom koloniägarens försorg.

”Torgen” mellan Linneuspromenaden  och Elinelundsvägen ska skötas av berörda koloniägare.

Häckar, buskar och motsvarande växter mot gång och tomtgräns får vara max 180 cm höga. Detsamma gäller växtlighet/häckar på tomt längs med Elinelundsvägen från Jasminlunden och söderut. Växtlighet får inte heller gå utanför staket/tomtgräns. Fri höjd för träd/buskar mot gång är 4 m.

Växtlighet på tomt får vara max 4 meter hög. Skulle växtlighet omöjliggöra Wifi-mottagning för annan kolonist måste den skymmande växtligheten beskäras till fri sikt. Kolonist som inte accepterar ovanstående kommer att kontaktas av styrelsen för åtgärd.

 1. Staket får vara max 120 cm högt och får inte förses med överliggande spaljé eller plank.
 2.  Max 10 % av tomtytan exklusive befintliga byggnader får hårdgöras med trädäck, plattor, sten, grus etc. (hårdgörning kan medföra risk för översvämning och stående vatten). Observera att upphöjda trädäck får vara max 50 cm ovan mark och inte närmare tomtgräns än 80 cm (bygglov krävs).
 3. Badpooler/tunna av en storlek på 3 000 liter tillåts och ska placeras på marknivå samt skyddas med staket eller presenning. En plaskdamm får max ha 0,2 m vattendjup och en area på ca 3 kvadratmeter.
 4. Partytält och paviljong tillåts vid tillfälliga arrangemang i längst 2 veckor – annars krävs byggtillstånd.
 5. Det är tillåtet med flyttbar utegrill. Gjutna eldstäder för grillning av hel gris/lam och öppen spis/motsv. tillåts ej.
  Betonggrillar som man köper i sektioner/delar är OK
 6. Bevattning med slang och spridare får endast ske varannan dag (ej mellan 08.00och 18.00) – udda husnummer vattnar udda dagar och jämna husnummer jämna dagar.
 7. Postlåda ska sitta på staketets insida och stugnummer skall finnas uppsatt synligt från närmaste gång.
 8. Stopp i avloppet på kolonitomt åtgärdas av kolonist, se hemsida för tips hur en kontroll var stopp finns utförs. Vid stopp ute i gången ska styrelsen kontaktas – inte spolfirma! Avloppet bör inte användas under tiden vattnet är avstängt, dvs 1 november till 31 mars, då risken för stopp i avloppet på tomten är mycket stor.
 9. Tömning av trädgårdsavfall sker varannan vecka (se anslag). Kärlet får sättas ut för hämtning på söndagar och ska hämtas tillbaka senast torsdag samma vecka.
 10. Det är inte tillåtet att borra eller gräva efter eget vatten på tomten. Dagvatten, dräneringsvatten eller regnvatten tas om hand på den egna tomten och får absolut inte anslutas till avloppsledningar.
 11.  Det är inte tillåtet att ”kommersiellt” hyra ut kolonistuga (se arrendeavtal).
 12. Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på koloni/Elinelundsvägen 60 eller bo stadigvarande i kolonistugan under tiden 1 nov – 31 mars. (se arrendeavtal)

 Brott mot dessa ordningsföreskrifter kan, efter muntliga och skriftliga anmaningar, leda till uppsägning av arrendeavtalet. (Se Arrendeavtalet § 10, 11 & 12)

Elinelunds Sommarstad  200 61 MALMÖ | Version1.2 2019-02-15